ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา โดยแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 10 รายการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
2019/06/21

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๙๘ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๓๑ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. Allopurinol  tab ๑๐๐ mg ๒. Allopurinol  tab ๓๐๐ mg ๓. Aluminium hydroxide + magnesium hydroxide  oral susp  (๒๔๐ ml) ๔. Aminophylline tab ๑๐๐ mg ๕. Ampicillin sodium  sterile pwdr ๒๕๐ mg ๖. Ampicillin sodium sterile pwdr ๕๐๐ mg ๗. Ampicillin sodium sterile pwdr ๑ g ๘. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๑ M ๙. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๕ M ๑๐. Bisacodyl  enteric coated tab ๕ mg ๑๑. Chloroquine phosphate tab ๒๕๐ mg ๑๒. Cloxacillin sterile pwdr ๕๐๐ mg ๑๓. Cloxacillin sterile pwdr ๑ g ๑๔. Colchicine tab ๐.๖ mg ๑๕. Diclofenac sodium sterile sol ๒๕ mg/ml (๓ ml) ๑๖. Diclofenac sodium  tab ๒๕ mg ๑๗. Diclofenac sodium enteric coated tab ๒๕ mg ๑๘. Indometacin tab/cap ๒๕ mg ๑๙. Isosorbide dinitrate sublingual tab ๕ mg ๒๐. Magnesium sulfate sterile sol ๕๐๐ mg/ml (๒ ml) ๒๑. Metformin hydrochloride tab ๕๐๐ mg ๒๒. Metformin hydrochloride tab ๘๕๐ mg ๒๓. Metformin hydrochloride tab ๑๐๐๐ mg ๒๔. Metoclopramide hydrochloride sterile sol ๑๐ mg/๒ ml (๒ ml) ๒๕. Oxymetholone tab ๕๐ mg ๒๖. Phenobarbital tab ๓๐ mg ๒๗. Phenobarbital tab ๖๐ mg ๒๘. Ranitidine hydrochloride sterile sol ๒๕ mg/๑ ml (๒ ml) ๒๙. Streptomycin sulphate sterile pwdr ๑ g ๓๐. Sulfadiazine tab ๕๐๐ mg ๓๑. Thiamine (vit B๑) tab ๑๐๐ mg และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๖๗ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๖ กลุ่มยา Lincosamides,  รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๗ กลุ่มยา Glycopeptide antibacterials, รายการยาในกลุ่มที่ ๒๗ กลุ่มยา Immunosuppression in solid organ transplant ลำดับที่ ๓ - ๒๕,  รายการยาในกลุ่มที่ ๔๕  กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๖ กลุ่มยา Agents for dermatitis, excluding corticosteroids, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๗ กลุ่มยา Bone metastasis และรายการยาในกลุ่มที่ ๔๘ กลุ่มยา Somatostatin analogues for Metastatic Carcinoid syndrome ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2019/04/25

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2562  และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักยาจึงเห็นควรเผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังนี้ 1. สรุปกรอบรายการยา ปีงบประมาณ 2562 2. กรอบรายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ 3. กรอบรายการยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

Tag :
2018/12/13

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) จำนวน ๒๑๕ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๓ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑ Atenolol tab ๕๐ mg ๒ Atenolol tab ๑๐๐ mg ๓ Atenolol tab ๒๕ mg ๔ Enalapril maleate tab ๕ mg ๕ Enalapril maleate tab ๑๐ mg ๖ Enalapril maleate tab ๒๐ mg ๗ Gemfibrozil cap ๓๐๐ mg ๘ Gemfibrozil tab ๖๐๐ mg ๙ Nifedipine cap ๕ mg ๑๐ Nifedipine cap/tab ๑๐ mg ๑๑ Paracetamol tab ๕๐๐ mg ๑๒ Paracetamol tab ๓๒๕ mg ๑๓ Paracetamol syr ๑๒๐ mg/๕ ml (๖๐ ml/ bottle) และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๒๐๒ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มยาที่ ๓  ลำดับที่ ๘๗-๙๘, รายการยาในกลุ่มที่ ๖.๒ ลำดับที่ ๔๖-๔๘,  รายการยาในกลุ่มที่ ๘ กลุ่มยา Drugs for ophthalmologicals,  รายการยาในกลุ่มที่ ๙.๑ ลำดับที่ ๖, รายการยาในกลุ่มที่ ๙.๓ ลำดับที่ ๑๒,  รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒ กลุ่มยา Antibacterial drugs, รายการยาในกลุ่มที่ ๑๓ กลุ่มยา Antifungal drugs และรายการยาในกลุ่มที่ ๔๑-๔๔ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2018/10/29

คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยาพิจาณาดำเนินการ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_value) เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเปิดรับข้อเสนอดังนี้ กรณีโรงพยาบาล : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยา (ไฟล์แนบ 1) ภายในเดือนตุลาคม 2561 ในการนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอยาที่มีปัญหาเร่งด่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้หน่วยงานของท่านแจ้งสำนักยาทันทีเมื่อทราบจากผู้จำหน่าย กรณีผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร : เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบเสนอราคากลางยา (ไฟล์แนบ 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งสำนักยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Tag :
2018/10/25

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑                    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการยาลำดับที่ ๓๗ ของกลุ่มยาที่ ๓๓ กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ      ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน        ที่         รายการยา      รูปแบบยาและความแรง     หน่วย      ราคากลางยาต่อหน่วย        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                (บาท)    หมายเหตุ ๓๓. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ  ๓๗     Dapsone           tab ๑๐๐ mg    ๑ เม็ด                ๑๒.๐๐           ๑ ข้อ ๔ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว 

Tag :
2018/05/03

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐๓ รายการ โดย มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๐ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. Chloramphenicol ear drop ๑% ขนาดบรรจุ ๑๐ ml ๒. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๕ mg ๓. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๑๐ mg ๔. Clindamycin hydrochloride capsule ๑๕๐ mg ๕. Clindamycin hydrochloride capsule ๓๐๐ mg ๖. Diazepam tablet ๒ mg ๗. Diazepam tablet ๕ mg ๘. Metronidazole tablet ๒๐๐ mg ๙. Metronidazole tablet ๔๐๐ mg ๑๐. Prednisolone acetate eye suspension ๑% ขนาดบรรจุ ๕ ml และเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๙๓ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่ม ยาที่ ๓ Anti-neoplastic drugs ในลำดับที่ ๔๖ – ๗๘, กลุ่มยาที่ ๑๖ กลุ่มยา Luteinizing Hormone - Releasing Hormone Antagonists, กลุ่มยาที่ ๑๘ กลุ่มยา Decongestants and Other Nasal Preparations for Topical Use, กลุ่มยาที่ ๒๙ กลุ่มยา Selective COX–๒ Inhibitors, กลุ่มยาที่ ๓๐ กลุ่มยา Drugs for Neuropathic Pain, กลุ่มยาที่ ๓๑ กลุ่มยา Drugs used in Erectile Dysfunction และกลุ่มยาที่ ๓๒ กลุ่มยา Primary Nocturnal Enuresis ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2018/04/09

สถานที่:  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Thu, 2016-07-21 08:00 การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ: เอกสารที่ให้ Download ทั้งหมดนี้ ใช้เฉพาะการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา และคณะทำงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร - การนำไปใช้เผยแพร่ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน -

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Mon, 2016-06-20 08:00 การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย - (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - กำหนดการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันและเวลา:  Mon, 2015-03-16 09:30 ขอเชิญผู้รับอนุญาตยาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทางโทรสารหมายเลข  0 2590 7341 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จารุลักษณ์ พัตระปาล เบอร์ 0 2590 7341 , 0 2590 7155   หรือทาง  E – mail : nlem.center1@gmail.com แบบตอบรับการประชุม รายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด โดยมีรายชื่อผู้รับอนุญาต ดังนี้ 1. เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 2. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม 3. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม 4. ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท 5. ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 6. ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา 7. ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท 8. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (สาขาพระราม 2), บริษัท 9. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท 10. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท 11. ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 12. ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท 13. ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท 14. นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท 15. นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 16. นีโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท 17. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท 18. บี.บราวน์ (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท 19. บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท 20. บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท 21. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท 22. เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท 23. ไบโอแลป จำกัด, บริษัท 24. ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท 25. โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท 26. พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรม 27. พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท 28. พาตาร์แลบ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 29. พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท 30. ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด, บริษัท 31. ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท 32. เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท 33. ภิญโญฟาร์มาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 34. มาซา แลบ จำกัด, บริษัท 35. มิลลิเมด จำกัด, บริษัท 36. มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน 37. เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท 38. แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท 39. โมเดอร์นแมนู จำกัด, บริษัท 40. ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท 41. ยูนีซัน จำกัด, บริษัท 42. ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 43. ยูเมด้า จำกัด, บริษัท 44. เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท 45. แลชแมน จำกัด, บริษัท 46. วาย.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 47. วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท 48. สยามเภสัช จำกัด, บริษัท 49. สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท 50. สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท 51. แสงไทยกำปะนี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด  52. ห้างยาไทย 1942 จำกัด, บริษัท 53. อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท 54. เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท 55. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท 56. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท 57. เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท 58. แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม 59. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Tag :
2017/02/08
 12