ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินมาตรการพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เอื้อต่อการเข้าถึงยาและการผลิตยาในประเทศ โดยในปี 2560-2561 ได้จัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้า รวม 40 รายการ และในปี 2562 ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาขอเรียนว่า ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยาข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานข้อมูลสิทธิบัตรของรายการยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้าที่มีลำดับความสำคัญสูงที่มีการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนวิจัยพัฒนาและผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ  

Tag :
2019/09/19

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้าน

Tag :
2016/04/07

ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้มีการเปิดระบบการสืบค้น ข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลยา

Tag :
2016/04/07

ท่านตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการ พัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด online นั้น ขณะนี้หมดเขต รับแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tag :
2016/04/07