ทั้งหมด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา โดยแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 10 รายการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพิ่มเติมอีก จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 9153 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 )

Tag :
31/07/2562

ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป นั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เรื่อง ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา โดยแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 10 รายการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
21/06/2562

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๙๘ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๓๑ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. Allopurinol  tab ๑๐๐ mg ๒. Allopurinol  tab ๓๐๐ mg ๓. Aluminium hydroxide + magnesium hydroxide  oral susp  (๒๔๐ ml) ๔. Aminophylline tab ๑๐๐ mg ๕. Ampicillin sodium  sterile pwdr ๒๕๐ mg ๖. Ampicillin sodium sterile pwdr ๕๐๐ mg ๗. Ampicillin sodium sterile pwdr ๑ g ๘. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๑ M ๙. Benzylpenicillin (penicillin G) sterile pwdr ๕ M ๑๐. Bisacodyl  enteric coated tab ๕ mg ๑๑. Chloroquine phosphate tab ๒๕๐ mg ๑๒. Cloxacillin sterile pwdr ๕๐๐ mg ๑๓. Cloxacillin sterile pwdr ๑ g ๑๔. Colchicine tab ๐.๖ mg ๑๕. Diclofenac sodium sterile sol ๒๕ mg/ml (๓ ml) ๑๖. Diclofenac sodium  tab ๒๕ mg ๑๗. Diclofenac sodium enteric coated tab ๒๕ mg ๑๘. Indometacin tab/cap ๒๕ mg ๑๙. Isosorbide dinitrate sublingual tab ๕ mg ๒๐. Magnesium sulfate sterile sol ๕๐๐ mg/ml (๒ ml) ๒๑. Metformin hydrochloride tab ๕๐๐ mg ๒๒. Metformin hydrochloride tab ๘๕๐ mg ๒๓. Metformin hydrochloride tab ๑๐๐๐ mg ๒๔. Metoclopramide hydrochloride sterile sol ๑๐ mg/๒ ml (๒ ml) ๒๕. Oxymetholone tab ๕๐ mg ๒๖. Phenobarbital tab ๓๐ mg ๒๗. Phenobarbital tab ๖๐ mg ๒๘. Ranitidine hydrochloride sterile sol ๒๕ mg/๑ ml (๒ ml) ๒๙. Streptomycin sulphate sterile pwdr ๑ g ๓๐. Sulfadiazine tab ๕๐๐ mg ๓๑. Thiamine (vit B๑) tab ๑๐๐ mg และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๖๗ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๖ กลุ่มยา Lincosamides,  รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒.๗ กลุ่มยา Glycopeptide antibacterials, รายการยาในกลุ่มที่ ๒๗ กลุ่มยา Immunosuppression in solid organ transplant ลำดับที่ ๓ - ๒๕,  รายการยาในกลุ่มที่ ๔๕  กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๖ กลุ่มยา Agents for dermatitis, excluding corticosteroids, รายการยาในกลุ่มที่ ๔๗ กลุ่มยา Bone metastasis และรายการยาในกลุ่มที่ ๔๘ กลุ่มยา Somatostatin analogues for Metastatic Carcinoid syndrome ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
25/04/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยา Insulin aspart และ Insulin lispro ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ด้วยได้รับเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบว่า ยา Insulin aspart และ Insulin lispro ทั้งยาสูตรเดี่ยวและสูตรผสม เหตุใด หมายเหตุท้ายรายการยาในประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 จึงระบุราคาเฉพาะราคาของชนิดหลอดชนิด ไม่ปรากฏ ราคาของชนิด pre-filled pen สำนักยาในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอเรียนว่า Insulin aspart และ Insulin lispro ทั้งยาสูตรเดี่ยวและสูตรผสม รูปแบบ steril sol ที่อยู่ในภาคผนวก 1 ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้หมายรวมถึง Insulin aspart และ Insulin lispro ที่เป็นทั้งชนิดหลอด และชนิดปากกา pre-filled pen ขณะที่หมายเหตุ ราคาของชนิด pre-filled pen ได้นำไปประกาศราคากลางยาแล้วจึงไม่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุราคายาท้ายรายการยาในบัญชียาหลักฯ  จึงเรียนมาเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงกัน

Tag :
29/01/2562

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2562  และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักยาจึงเห็นควรเผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังนี้ 1. สรุปกรอบรายการยา ปีงบประมาณ 2562 2. กรอบรายการยาที่มีปัญหาจัดซื้อ 3. กรอบรายการยาที่มีผลกระทบงบประมาณสูง   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

Tag :
13/12/2561

มาตรการควบคุมยาและปรับประเภทยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ ระยะที่ ๑ ตามมติคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ ๑. สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  ด้วยมีหลักฐานทางวิชาการชี้ว่า มีการนำยาต้านจุลชีพมาใช้ในมนุษย์โดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือใช้อย่างไม่ ถูกต้องอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ ทำให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยจากสถานการณ์เชื้อจุลชีพดื้อยาในประเทศไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาจำนวน ๘๘,๐๐๐ ราย โดย ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เสียชีวิต ประกอบกับสถานการณ์ ปัจจุบันผู้ป่วยวัณโรคของประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง พบผู้ป่วยดื้อยา หลายขนานรุนแรง (XDR-TB) เป็นจำนวน ๑๐% ของกลุ่มผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ส่งผลต่อ ระยะเวลาการรักษาที่นานขึ้นและภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คิดเป็น ๑.๒ ล้านบาทต่อราย ๒. กรอบรายการยาที่พิจารณา    ครอบคลุมยาต้านจุลชีพทุกชนิด และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานโดยเริ่มระยะที่ ๑ ที่ รายการยาต้านแบคทีเรียทุกรายการ ได้แก่ ยาในกลุ่มยาต้านวัณโรค (ชนิดรับประทานและชนิดฉีด) และยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพชนิดฉีดก่อน ๓. มาตรการกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมยาเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา ดำเนินการโดยการปรับประเภทยาและเงื่อนไขการกระจายยา เพื่อควบคุมการกระจายยาและจำหน่ายยา โดยปรับสถานะของยาจากยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษ รวมทั้งกำหนดช่องทางการจำหน่ายให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาหรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยา ต้องปฏิบัติโดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มและรายการยา ตามเอกสาร ๑ก และ เอกสาร ๑ข ๔. การรับฟังความเห็นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับสถานะ และกำหนดช่องทางการจำหน่ายยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ระยะที่ ๑ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคม วิชาชีพต่าง ๆ กรมควบคุมโรค สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย บริษัทยาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมจากหลาย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบด้านในการแสดงความคิดเห็น สำนักยาจึงเปิดรับฟัง ความคิดเห็นฯ โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบแสดงความคิดเห็นฯ ได้จากช่องทางดังนี้ ๑.  https://goo.gl/v4D1LY  ๒. เว็บไซต์ National Drug Information http://ndi.fda.moph.go.th/  ๓. google survey    และเมื่อท่านกรอกแบบแสดงความคิดเห็นฯ เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายัง email: drugreclass.fda@gmail.com หรือผ่านช่องทาง google survey ตามลิงค์ในเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Tag :
03/11/2561

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) จำนวน ๒๑๕ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๓ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑ Atenolol tab ๕๐ mg ๒ Atenolol tab ๑๐๐ mg ๓ Atenolol tab ๒๕ mg ๔ Enalapril maleate tab ๕ mg ๕ Enalapril maleate tab ๑๐ mg ๖ Enalapril maleate tab ๒๐ mg ๗ Gemfibrozil cap ๓๐๐ mg ๘ Gemfibrozil tab ๖๐๐ mg ๙ Nifedipine cap ๕ mg ๑๐ Nifedipine cap/tab ๑๐ mg ๑๑ Paracetamol tab ๕๐๐ mg ๑๒ Paracetamol tab ๓๒๕ mg ๑๓ Paracetamol syr ๑๒๐ mg/๕ ml (๖๐ ml/ bottle) และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๒๐๒ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มยาที่ ๓  ลำดับที่ ๘๗-๙๘, รายการยาในกลุ่มที่ ๖.๒ ลำดับที่ ๔๖-๔๘,  รายการยาในกลุ่มที่ ๘ กลุ่มยา Drugs for ophthalmologicals,  รายการยาในกลุ่มที่ ๙.๑ ลำดับที่ ๖, รายการยาในกลุ่มที่ ๙.๓ ลำดับที่ ๑๒,  รายการยาในกลุ่มที่ ๑๒ กลุ่มยา Antibacterial drugs, รายการยาในกลุ่มที่ ๑๓ กลุ่มยา Antifungal drugs และรายการยาในกลุ่มที่ ๔๑-๔๔ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
29/10/2561

คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยาพิจาณาดำเนินการ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_value) เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเปิดรับข้อเสนอดังนี้ กรณีโรงพยาบาล : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยา (ไฟล์แนบ 1) ภายในเดือนตุลาคม 2561 ในการนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอยาที่มีปัญหาเร่งด่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้หน่วยงานของท่านแจ้งสำนักยาทันทีเมื่อทราบจากผู้จำหน่าย กรณีผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร : เปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบเสนอราคากลางยา (ไฟล์แนบ 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งสำนักยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Tag :
25/10/2561

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดประชุม โครงการประชุมขับเคลื่อน RDU-AMR ที่อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โดย ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อน  Drug & Din เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงานการขับเคลื่อน Drug&Din ของเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีทีมสาธารณจังหวัดลำพูน  นำโดย นพ.สสจ ลำพูน ผอ. รพ.ลำพูน ให้การต้อนรับ และร่วมรณรงค์ประกาศเจตนารมย์ใช้ถุงผ้าแทนถุงหิ้วพลาสติก ของ รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง และตัวแทนภาคประชาชนมอบถุงผ้าสนับสนุนโยบาย 1,020 ถุง ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1. ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเป้าประสงค์และกลยุทธ์ขับเคลื่อน RDU-AMR ของเขตสุขภาพที่ 1  ท่ามกลางผู้ร่วมประชุมจาก 8 จังหวัด ร่วม 250 คน  

Tag :
08/10/2561

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561(26 กรกฎาคม 2561)   ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
19/09/2561