ทั้งหมด

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำราคากลางยาตามกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news) โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้รับอนุญาตฯ แจ้งไว้กับกองยา และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการฯ และผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง กองยาจึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกรายชื่อ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารของผู้ประสานงานที่เป็นปัจจุบัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และภายหลังหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน ขอให้แจ้งกลับมายังกองยาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนมกราคม 2564                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ          

Tag :
24/11/2563

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัย โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาขึ้นใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยาพิจาณาดำเนินการ โดยอนุกรรมการฯ มีมติเร่งทบทวนและปรับปรุงราคากลางยาที่หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการจัดซื้อภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/ndi_news) 1. กรณีผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   คณะอนุกรรมการฯ จึงเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อเฉพาะที่ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้ โดยส่งแบบเสนอราคากลางยา (เอกสารแนบ 1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ภายในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถจำหน่ายยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งกองยาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 2. กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การพิจารณากำหนดราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทำข้อเสนอทบทวนราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยา (เอกสารแนบ 2) ภายในเดือนมกราคม 2564 ในการนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอยาที่มีปัญหาเร่งด่วนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง nlem.price@gmail.com ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ให้หน่วยงานของท่านแจ้งกองยาทันที  เมื่อทราบจากผู้จำหน่าย

Tag :
24/11/2563

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 4 รายการ คัดออก จำนวน 3 รายการ (ภาคผนวก 1 จำนวน 2 รายการ และภาคผนวก 2 จำนวน 1 รายการ) และปรับปรุงรายการยาเดิม จำนวน 26 รายการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใข้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ Excel ได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวนผู้เข้าชม

Tag :
13/11/2563

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) จำนวน 195 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 37 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. Amlodipine besilate tab 5 mg 2. Amlodipine besilate tab 12 mg 3. Amoxicillin trihydrate dry syr 125 mg/5ml (60 ml) 4. Amoxicillin trihydrate dry syr 250 mg/5ml (60 ml) 5. Benzoic acid+Salicylic acid (Whitfield’s ointment)  oint 15 g 6. Benzyl benzoate  emulsion 25% (450 ml) 7. Calamine  lotion (60 ml) 8. Cefazolin sodium sterile pwdr 1 g/vial 9. Cefotaxime sodium sterile pwdr 1 g/vial 10. Dimenhydrinate sterile sol 50 mg/ml (1 ml) 11. Enalapril maleate tab 5 mg 12. Enalapril maleate tab 10 mg 13. Enalapril maleate tab 20 mg 14. Fluoxetine hydrochloride cap/tab 20 mg 15. Glipizide tab 5 mg 16. Glycerol rectal supp 1.365 g (Pediatric) 17. Glycerol rectal supp 1.5 g (Pediatric) 18. Glycerol rectal supp 2.32 g (adult) 19. Glycerol rectal supp 2.55 g (adult) 20. Isosorbide dinitrate tab 10 mg 21. Losartan potassium tab 50 mg 22. Losartan potassium tab 100 mg 23. Metformin hydrochloride tab 500 mg 24. Metformin hydrochloride tab 850 mg 25. Metronidazole sterile sol (as base) 500 mg/100 ml (100 ml) 26. Paracetamol (Acetaminophen) syr 120 mg/5 ml (60 ml) 27. Paracetamol (Acetaminophen) tab 325 mg 28. Phenobarbital tab 30 mg 29. Phenobarbital tab 32.5 mg 30. Phenobarbital tab 60 mg 31. Phenobarbital tab 65 mg 32. Quinine  sterile sol (as dihydrochloride) 300 mg/ml (2 ml) 33. Quinine  tab (as sulfate) 300 mg 34. Simvastatin tab 10 mg 35. Simvastatin tab 20 mg 36. Simvastatin tab 40 mg 37. Simvastatin tab 80 mg และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๑๕8 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๓. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 155 - 156, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 กลุ่มยา Tear deficiency, ocular lubricants and astringents, รายการยาในกลุ่มที่ 13.2 กลุ่มยา Triazole derivatives ลำดับที่ ๑3, รายการยาในกลุ่มที่ 22.2 กลุ่มยา Potassium-competitive acid blockers, รายการยาในกลุ่มที่ 35. กลุ่มยา Non-tricyclic/tetracyclic antidepressants ลำดับที่ 26, รายการยาในกลุ่มที่ 41. กลุ่มยา Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ลำดับที่ 19, รายการยาในกลุ่มที่ 59. กลุ่มยา Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs) ลำดับที่ 6 - 7, รายการยาในกลุ่มที่ 62.5 Glucose sterile solution, รายการยาในกลุ่มที่ 63. กลุ่มยา Drugs for treatment of Crohn’s disease, excluding corticosteroids, รายการยาในกลุ่มที่ 64. กลุ่มยา Adrenergic agents used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 65. กลุ่มยา Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 66. กลุ่มยา Other analgesics and antipyretics used in anesthesia, รายการยาในกลุ่มที่ 67. กลุ่มยา Other hypnotics and sedatives, รายการยาในกลุ่มที่ 68. กลุ่มยา Selective reverse muscle relaxant agents, รายการยาในกลุ่มที่ 69. กลุ่มยารักษาอาการ Menopause, รายการยาในกลุ่มที่ 70. กลุ่มยา Gonadotropins and GnRH agonist, รายการยาในกลุ่มที่ 71. กลุ่มยา Antigonadotropins, รายการยาในกลุ่มที่ 72. กลุ่มยา Antigonadotropin releasing hormones, รายการยาในกลุ่มที่ 73. กลุ่มยา Ovulation stimulants, synthetic, รายการยาในกลุ่มที่ 74. กลุ่มยา Other gynecologicals และรายการยาในกลุ่มที่ 75. กลุ่มยา Oxytocin and analogues ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด  

Tag :
02/11/2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2563                ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาเพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้                1. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 และใช้ประกาศฉบับนี้แทน                2. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน                3. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงค์ด้านล่าง)

Tag :
06/10/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบัญชียาหลักแห่งชาติ   เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา โดยหน่วยงานรัฐตามโครงการพิเศษเพื่อบรรจุเป็นบัญชี จ(1)             ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ มีหน้าที่ในการพิจารณารายการยาที่สมควรบรรจุไว้เป็นยาในบัญชี จ(1) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็นยาในโครงการพิเศษของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณ ตลอดจนมีการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร                 เพื่อให้การเสนอโครงการ จ(1) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดทำเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยา โดยหน่วยงานรัฐตามโครงการพิเศษเพื่อบรรจุเป็นบัญชี จ(1) และแบบฟอร์มการเสนอยาในโครงการ จ(1) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่ต้องการเสนอโครงการ จ(1) ได้ศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนยื่นเสนอโครงการ จ(1) ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยให้ใช้เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอยาฯ นี้กับโครงการที่มีการเสนอเพื่อพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป           รายละเอียดเกณฑ์และแบบฟอร์มดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้                        

Tag :
21/09/2563

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ได้พิจารณาผลการประชุมรับฟังความเห็นและชี้แจงภาครัฐเกี่ยวกับราคากลางยาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ ประจำปี 2562 และมอบฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) และกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สืบค้นข้อมูลรหัสยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) ตามที่ สมสท.กำหนด ลงกำกับในรายการยาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสะดวกแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อยา ในการนี้ คณะอนุกรรมการพิจาณากำหนดราคากลางยา ได้จัดทำรหัสยาชื่อสามัญและหน่วยการใช้ (Generic Product Use : GPU) ตามที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) กำหนด ลงกำกับในรายการยาแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา    ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลทราบมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

Tag :
31/08/2563

     ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวัคซีนไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ตามปรัชญา หลักการ และเกณฑ์การจัดทำบัญชี วัคซีนหลักแห่งชาติ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด นั้น      คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเวียนแจ้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะเสนอวัคซีนเพื่อขอรับการพิจารณาให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอวัคซีน ได้ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันและเวลาราชการ โดยให้ส่งเป็น hard copy จำนวน   1 ชุด และ electronic file (CD/DVD) จำนวน 2 ชุด รายลละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 กรุณาส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Tag :
28/08/2563

     ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกวัคซีนไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ตามปรัชญา หลักการ และเกณฑ์การจัดทำบัญชี วัคซีนหลักแห่งชาติ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด นั้น      คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเวียนแจ้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะเสนอวัคซีนเพื่อขอรับการพิจารณาให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอวัคซีน ได้ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันและเวลาราชการ โดยให้ส่งเป็น hard copy จำนวน   1 ชุด และ electronic file (CD/DVD) จำนวน 2 ชุด รายลละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 กรุณาส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Tag :
28/08/2563

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tag :
27/08/2563