ทั้งหมด

                ตามหนังสือที่อ้างถึง กองยาได้ขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ให้รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จำนวน 58 รายการ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กองยาพัฒนาขึ้น โดยให้สรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนและให้รายงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19                 ในการนี้ กองยา ขอเรียนว่า สถานการณ์การการขาดแคลนยาระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำสั่งยาแผนปัจจุบัน ให้แจ้งข้อมูลการขาดแคลนยาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน หรือทันทีที่ทราบ เพื่อให้ สามารถติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนยาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น กองยา จึงขอปรับการรายงานข้อมูล ปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จำนวน 58 รายการ ซึ่งกำหนดให้ท่านสรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือนของเดือนก่อน  และรายงานในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น  Stockpile 3 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

Tag :
31/03/2564

               ตามที่กองยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                ในการนี้ กองยาจึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 8 รายการ โดยรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่          (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) มีปัญหาด้านการขนส่ง  (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ จำนวนผู้เข้าชม :  <!-- hitwebcounter Code START -->  

Tag :
11/03/2564

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยประกาศดังกล่าวมีรายการยาเพิ่มใหม่ จำนวน 1 รายการ (และแนวทางกำกับการใช้ยาแนบท้ายประกาศ) คัดออก จำนวน 5 รายการ และปรับปรุงรายการยาเดิม จำนวน 5 รายการ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 12 ง หน้า 15 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด และ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการยาตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และสรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจากประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ได้ทาง link ด้านล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Tag :
15/01/2564

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการการใช้ยา รวมถึงการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ของระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศมีข้อมูลปริมาณสำรองยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการบริหารจัดการด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสภาวการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที                     ในการนี้ กองยา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลังจำนวน 58 รายการ โดยให้สรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน และให้รายงานข้อมูลในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มรายงานรอบแรกในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังการขาดแคลนยาเท่านั้น

Tag :
13/01/2564

         ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น          เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tag :
06/01/2564

            ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป                                                                                   เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรให้เผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดดังปรากฏตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้  

Tag :
05/01/2564

                      ตามที่กองยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                      ในการนี้ กองยาจึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่          (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) มีปัญหาด้านการขนส่ง  (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ     จำนวนผู้เข้าชม    

Tag :
30/12/2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว2670 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563) กองยาแจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยา โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่   7 ตุลาคม 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ  จัดซื้อยาไม่ได้โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยา Benzylpenicillin (penicillin G sodium) sterile pwdr 5 MU/vial ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

Tag :
18/12/2563

แบบรายงานปัญหาการขาดแคลนยาของโรงพยาบาล            แบบรายงานปัญหาการขาดแคลนยานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้โรงพยาบาลรายงานปัญหาการขาดแคลนยามายังกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาที่มีความจำเป็น และส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขที่ปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายได้อย่างทันท่วงที จึงอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านยาทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถรายงานปัญหาการขาดแคลนยาผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/Cw7UY3S4cSCmJ7iN7              

Tag :
13/12/2563

                          ตามที่ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับข้อร้องเรียนปัญหาการขาดแคลนยาจำเป็นจากโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะๆ จากการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหายาขาดแคลนพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต อัตราการใช้ยาที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาด้านการขนส่ง ปัญหาด้านการจัดซื้อ เหตุผลเชิงธุรกิจ และการเกิดโรคอุบัติใหม่หรือภัยธรรมชาติ ดังนั้น กองยาจึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ นั้น                               เพื่อให้การบริหารจัดการด้านยาขาดแคลนเป็นไปอย่างยั่งยืนและมียาใช้อย่างเพียงพอ ในการนี้ กองยาจึงขอความอนุเคราะห์จากบริษัทท่านให้รายงานข้อมูลปัญหาการขาดแคลนยาล่วงหน้าอย่างน้อย 6  เดือน หรือทันทีที่ทราบ ในกรณีที่ 1) บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีแผนยกเลิกผลิต/นำเข้า หรือ 2) กรณีที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านช่องทางและแบบแจ้งปัญหาการขาดแคลนยา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเริ่มรายงานได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 9 ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเรียนว่าข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น และหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อประสานงานกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com

Tag :
09/12/2563