ทั้งหมด

ขอประขาสัมพันธ์ความคืบหน้าของยามะเร็งทั้ง 3 รายการ ได้แก่  Melphalan ทั้งรูปแบบเม็ดและฉีด และยา Mercaptopurine รูปแบบเม็ด   ด้วยกองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้รับแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามะเร็งจากทางโรงพยาบาลและได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลเพื่อร่วมหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 ที่ผ่านมา   เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบต่อการรักษาน้อยที่สุด  กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงได้เร่งประสานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับกองยา อย. และบริษัทผู้รับอนุญาต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ยาทั้ง 3 รายการ คาดการณ์ว่าจะสามารถพร้อมจำหน่ายได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบที่เผยแพร่มาพร้อมนี้    อนึ่ง นิยามรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้   semenax

Tag :
21/12/2564

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนการกำหนดราคากลางยา และประธานอนุกรรมการฯ เห็นควรให้แจ้งเวียนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบต่อไป                                                                            เพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองยาจึงเห็นควรส่งกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Tag :
13/12/2564

          ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ                         ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ พฤศจิกายน 2564  จำนวน 16 รายการ เป็นรายการการยาที่อยู่ในสถานะยังขาดแคลน (Currently in shortage) จำนวน 11 รายการ เป็นรายการยาที่อยู่ในสถานะแก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) จำนวน 5 รายการ ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่          (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) มีปัญหาด้านการขนส่ง  (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ   จำนวนผู้เข้าชม

Tag :
08/12/2564

         ตามหนังสือที่อ้างถึง กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ขอความร่วมมือจากผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ให้รายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จำนวน 70 รายการ ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาพัฒนาขึ้น โดย ให้สรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือนของเดือนก่อน และรายงานในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนบริหารจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการขาดแคลนยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19          ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ขอเรียนว่า จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จึงขอปรับการรายงานข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) จากจำนวน 70 รายการเป็น 70 รายการ ซึ่งกำหนดให้ท่านสรุปข้อมูลทุกวันที่ 1 ทุกเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Stockpile 3 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์ปริมาณยาคงคลังในภาพรวมของประเทศ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น   จำนวนผู้เข้าชม

Tag :
29/11/2564

อ้างถึงหนังสือที่ สธ 1009.6/ว1889 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564, สธ 1009.6/ว1951 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564, สธ 1009.6/ว2152 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564, สธ 1009.6/ว5356 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และ สธ 1009.6/ว5661 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 กองยาแจ้งรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาที่มีปัญหาจัดซื้อ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาโดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อยาไม่ได้ โดยอ้างอิงราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เพื่อให้การจัดซื้อยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
21/11/2564

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้  ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) จำนวน 227 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 1 กลุ่มยาสำหรับโรคตับอักเสบซีเรื้อรัง ลำดับที่ 13, รายการยาในกลุ่มที่ 2 กลุ่มยา Erythropoiesis - stimulating agents (ESAs), รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 150 - 178 รายการยาในกลุ่มที่ 8.6 กลุ่มยา Local anaesthetics ลำดับที่ 3, รายการยาในกลุ่มที่ 12.9 กลุ่มยา Antituberculous drugs ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 14.1 กลุ่มยา Antiretrovirals ลำดับที่ 2 - 36, รายการยาในกลุ่มที่ 26 กลุ่มยา Drugs for Obstructive Airway Diseases ลำดับที่ 65 - 72, รายการยาในกลุ่มที่ 41 กลุ่มยา Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ลำดับที่ 14 - 16, รายการยาในกลุ่มที่ 69.2 กลุ่มยา Progestogens ลำดับที่ 8 - 9, รายการยาในกลุ่มที่ 69.4 กลุ่มยา Hormonal contraceptives for systemic use: Progestogens, รายการยาในกลุ่มที่ 69.5 กลุ่มยา Hormonal contraceptives for systemic use: Progestogens and Estrogens, Fixed Combinations, รายการยาในกลุ่มที่ 69.6 กลุ่มยา Hormonal contraceptives for systemic use: Progestogens and estrogens, sequential preparations, รายการยาในกลุ่มที่ 74 กลุ่มยา Other gynecologicals ลำดับที่ 4 - 5, รายการยาในกลุ่มที่ 77 กลุ่มยา Treatment of vaginal and vulval conditions, รายการยาในกลุ่มที่ 78 กลุ่มยา Hemostatics, รายการยาในกลุ่มที่ 79 กลุ่มยา Drugs used in chronic bowel disorders และรายการยาในกลุ่มที่ 80 กลุ่มยา Contrast media and Radiopharmaceuticals ลำดับที่ 2 - 11 ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
16/11/2564

            ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ             ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ตุลาคม 2564  จำนวน 13 รายการ โดยรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่          (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) มีปัญหาด้านการขนส่ง  (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ   จำนวนผู้ชม

Tag :
04/11/2564

            ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ             ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ กันยายน 2564  จำนวน 9 รายการ โดยรายการยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้ สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่          (1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP                        (2) ขาดวัตถุดิบทางยา (3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า              (4) มีปัญหาด้านการขนส่ง  (5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น        (6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (7) อื่นๆ   semenax

Tag :
11/10/2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน                    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้ ๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน ๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน  ๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า                    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                               ประกาศ ณ วันที่ ๓o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Tag :
01/10/2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ     โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ Rocuronium bromide sterile sol ขนาด 50mg/5 ml เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

Tag :
29/09/2564