ทั้งหมด

สถานที่:  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นนอกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ใช้บัญชีฯ อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ในชุมชน ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 70 คน  มาให้ความเห็นเพิ่มเติมในกระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ ก่อนนำข้อสรุปที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2555 และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ บัดนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างดำเนินการลงราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกัน  

Tag :
08/02/2560

สถานที่:  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันและเวลา:  Fri, 2012-03-23 08:30 การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กำหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม                    แบบสอบถามความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559                          ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3 และ 4 จากไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ และโปรดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) กลับมายังสำนักยา หรือทาง E-mail : nlem.center1@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555

Tag :
08/02/2560

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 บัดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Tag :
08/02/2560

ตามที่สำนักยาได้มีหนังสือ ที่ สธ ๑๐๐๙.๒/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของยาจากสมุนไพร ขอให้โรงพยาบาล ๒๗ แห่ง ที่ระบุตามแนบท้ายหนังสือ ส่งข้อมูลรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร สามารถ Download แบบฟอร์มตามไฟล์ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ และส่งข้อมูลกลับมายังสำนักยา ทางโทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๑ หรือจดหมายอิเลคโทรนิกส์ nlem.center1@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ Download ได้ที่นี่   แบบฟอร์มข้อมูลยาสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล (ณ พฤษภาคม ๒๕๕๕) form_data_for_herb.doc  

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555  ตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2554 เห็นชอบต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ บัดนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างดำเนินการลงราชกิจจานุเบกษา และรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่เผยแพร่ใน website นั้นขณะนี้อยู่ระหว่าง update ฐานข้อมูล ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พศ. 2555 จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 goverment_gazette_2555.pdf  

Tag :
08/02/2560

ประกาศ เรื่อง เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ขณะนี้บัญชียาหลักแห่งชาติได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติได้ปรับปรุงใหม่โดยใช้ URL :http://www.nlem.in.th/ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองระบบประมาณ 1 เดือน ระหว่างทดลองระบบผู้ใช้บริการสามารถกลับสู่เว็บไซต์เดิมได้ (URL : http://www.thaifda.com/ed2547/) จากปุ่มเมนู “กลับไปยังเว็บไซต์เดิม” ด้านมุมบนขวาของเว็บไซต์ หากมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเว็บไซต์สามารถส่งข้อเสนอแนะกลับมาได้ที่ Email : nlem@fda.moph.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ งานนโยบายแห่งชาติด้านยา กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา

Tag :
08/02/2560

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554

Tag :
08/02/2560

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

Tag :
08/02/2560

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับแบบเสนอยาเข้า-ออกบัญชียาหลักแห่งชาติรอบปี พ.ศ. 2553

Tag :
08/02/2560