ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีมติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดทำราคากลางยา และกรอบรายการยาที่คณะอนุกรรมการฯมีแผนจะจัดทำราคากลางยาประจำปี 2557 นั้น ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวตาม link ที่แนบมา http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/node/10347 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560

สถานที่:  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Thu, 2016-07-21 08:00 การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ: เอกสารที่ให้ Download ทั้งหมดนี้ ใช้เฉพาะการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา และคณะทำงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร - การนำไปใช้เผยแพร่ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน -

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556 Download แบบสอบถาม      Word File      PDF File

Tag :
08/02/2560

สถานที่:  ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา:  Thu, 2016-06-09 08:30 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ สถานที่: ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา: 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-11.30 น.

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ varit.c@hitap.net และ pritaporn.k@hitap.net ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและตอบกลับท่าน เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Download ใบสมัคร ใบสมัคร WORD File PDF File ใบสมัครทีมวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ download download  

Tag :
08/02/2560

สถานที่:  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Mon, 2016-06-20 08:00 การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย - (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - กำหนดการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุง Sever website บัญชียาหลักแห่งชาติ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยขณะนี้งานระบบยาแหงชาติและสารสนเทศอยู่ระหว่างปรับปรุง Sever ของ Website บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในระหว่างนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการ อาจเกิดปัญหาและมีความในการเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ และทางหน่วงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำถามที่พบบ่อยในการกรอกข้อมูแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ  

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติ รูปแบบ Excel File ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้มีการเปิดระบบการสืบค้นข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในรูปแบบ Excel File มีรายการยาตกไปจำนวน 1 รายการ คือ Thyrotropin alfa  รูปแบบ sterile pwdr  บัญชี จ(2) กลุ่มยา 6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones ในการนี้หน่วยงานใดหรือท่านใดได้ download เอกสารบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 รูปแบบ Excel File ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2556  ขอให้ท่าน download เอกสารใหม่ตาม link ด้านล่างนี้ http://www.nlem.in.th/medicine/essential/list จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด online นั้น ขณะนี้หมดเขตรับแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ หนังสือขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด online หมดเขต

Tag :
08/02/2560