ทั้งหมด

                                                                                    แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 184 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 แก้ไขบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 1 หน้า 54 หมายเหตุรายการยาลำดับที่ 13 Trastuzumab จาก “2. ราคาจำหน่ายยา Trastuzumab ขนาด 440 mg ที่ต่อรองได้ vial ละไม่เกิน 44,999. บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์ www.nlem.in.th” เป็น “2. ราคาจำหน่ายยา Trastuzumab ขนาด 440 mg ที่ต่อรองได้ vial ละไม่เกิน 44,999.92 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์ www.nlem.in.th” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

Tag :
08/02/2560

รับสมัครเภสัชกรเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักยาในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเต็มเวลาระดับปริญญาตรี/โท 3 ตำแหน่ง  และรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักยาในตำแหน่งธุรการ 1 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 มกราคม 2558)   คุณสมบัติตำแหน่งผู้วิจัย คุณสมบัติตำแหน่งธุรการ

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 131 ตอนพิเศษ 236 ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ   

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลราคากลางของยา พ.ศ.2557 เต็มรูปแบบ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น   งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ข้อมูลราคากลางของยา พ.ศ.2557 โดยแก้ไขข้อมูลใน website เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยราคายาที่มีการประกาศเพิ่มเติม และปรับปรุงรายละเอียดของราคายา จะมีการระบุคำว่า [new] ต่อท้ายรายการยา ราคากลางของยา พ.ศ.2557 รูปแบบ excel file ​จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 แก้ไขรูปแบบยา ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557         ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ได้ออกประกาศประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 โดยมีราคากลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จำนวน 594 รายการ นั้น      ในการนี้ ขอเรียนว่า สำนักยาตรวจสอบแล้วพบว่า ลำดับที่ 38 ตามบัญชีแนบท้ายดังกล่าว คือ Gemfibrozil แจ้งรูปแบบผิดพลาด จึงขอแก้ไขลำดับที่ 38 เป็นดังนี้ “Gemfibrozil tablet 600 mg ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0.82 บาทต่อเม็ด” เนื่องจากยา Gemfibrozil 600 mg ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้มีเฉพาะรูปแบบ tablet เท่านั้นจึงพิจารณากำหนดราคากลางยา Gemfibrozil 600 mg ในรูปแบบ tablet ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย   ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ   Download เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 [PDF File] บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 [Excel File]

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ได้กำหนดราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯเห็นชอบ และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จำนวน 10 กลุ่ม 70 รายการ และเห็นชอบต่อประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. …. ซึ่งมีบัญชีแนบท้าย ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ราคากลางยาที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 70 รายการ ซึ่งมีจัดเรียงรายการยาตามกลุ่มยาและกำหนดเป็นราคาต่อหน่วย เช่น เม็ด ขวด เป็นต้น ไว้ในลำดับที่ 1-70 สำหรับส่วนที่ 2 เป็นการนำราคากลางยาเดิมตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาผนวกไว้ในประกาศฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการจัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อตัวยาและกำหนดเป็นราคาต่อขนาดบรรจุ แสดงไว้ในกลุ่ม others ลำดับที่ 71-594 โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. …. ตามที่คณะอนุกรรมการฯเสนอ และประธานกรรมการฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ามาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ จากรายการยาทั้งหมดที่ถูกเสนอโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ ตามตารางด้านล่างนี้   download ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ download จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" หนังสือแนะนำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) แบบตอบรับการเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" ​Download แบบตอบรับ      Word File      PDF File

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมดเขตรับแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตามที่สำนักยาได้มีหนังสือที่ สธ 1009.2/ว940 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ และมีกำหนดปิดรับแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น สำนักยา กลุ่มพัฒนาระบบ โดยงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการยื่นแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอปิดรับแบบแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
08/02/2560