ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตฯ จัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ซึ่งต้องผ่านการการทดสอบเนื้อหาในส่วนของผู้บริโภค (user-testing) ก่อนนำไปเผยแพร่ เพื่อสร้างความมั่นใจในเอกสารกำกับยานั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งข้อมูลยาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมถึงเป็นข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมเจริญรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้รับอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ทั้งเรื่องการออกแบบการศึกษาการทำ user testing และทดสอบปฏิบัติจริงภาคสนาม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบตอบรับโครงการฯ) และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์  0 2590 7435 หรือ ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) **หมายเหตุ : ผู้รับอนุญาตฯ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก(ต่อห้อง) ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยสามารถชำระโดยตรงกับทางโรงแรมที่จัดประชุม ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง   1. กำหนดการประชุม 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 3.ข้อมูลสถานที่จัดประชุมและที่พัก

Tag :
21/11/2560

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน/พัฒนาปรัชญา หลักการ เกณฑ์การคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร พิจารณาแล้วเพื่อให้การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนของบัญชียาจากสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเสนอยาจากสมุนไพรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ต่อไป ทั้งนี้เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 4/60 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2560  โปรดศึกษารายละเอียด download เอกสารต่อไปนี้  

Tag :
20/10/2560

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ (โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร) เห็นควรให้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานวัตถุดิบ การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรฐานการเลือกวัตถุดิบ การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยา ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการยาจากสมุนไพรของประเทศ จึงขอเชิญโรงพยาบาลที่มีการผลิตสมุนไพรและผู้สนใจสมัครและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังสำนักยา ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสารด้านล่าง หนังสือการเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใช้ปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆ่าฤทธิ์) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://ptmk.dtam.moph.go.th/book โครงการประชุมสัมมนาฯ และเอกสารประกอบการบรรยาย   หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักยา โทร 02 590 7155 ที่มา: กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
19/10/2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตและใช้ยาสมุนไพรของรัฐ ได้เสนอรายการเภสัชตำรับฯ ที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้  คือ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย และผู้ใช้ยาในระดับสถานพยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลที่เป็นยาจากสมุนไพรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภญ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะทำงานฯ และประธานในพิธีเปิด ยังได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขและยังจัดเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มจำนวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้คณะทำงานฯ มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการรับแบบเสนอยาในรอบแรกวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้  (เอกสารประกอบการประชุม) (แบบสำรวจข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ) และหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02 590 7155 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
19/10/2560

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ซึ่งมีหน้าที่ทบทวน/พัฒนาปรัชญา หลักการ เกณฑ์การคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร พิจารณาแล้วเพื่อให้การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนของบัญชียาจากสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้เปิดรับการเสนอรายการยาจากสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ จะเสนอยาจากสมุนไพรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ต่อไป ทั้งนี้เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่มกราคม 2560 จนถึง 31 มีนาคม 2560 ศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ตาม link ต่อไปนี้ แบบสํารวจข้อมูลตํารับยาเพือพิจารณาเข้าเภสัชตํารับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (โรงพยาบาล) แบบเสนอยาเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ภาคเอกชน)      

Tag :
09/03/2560

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2556-2558 ได้มอบหมายให้คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในแต่ละสาขา ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (Thai National Formulary) ขึ้น ในรูปแบบของสื่อที่สั้น กระชับ ใช้งานง่าย เพื่อใช้คู่กับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ดังกล่าวได้ตาม link ด้านล่างนี้                                            >> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Tag :
08/02/2560

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลรัฐและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง        ตามที่ได้แจ้งราคาตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาไปแล้วทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และ 15 กันยายน 2559 นั้น        ขอเรียนว่า การแจ้งราคาตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรับฟังความเห็นเท่านั้น ซึ่งต้องมีระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถอุทธรณ์โต้แย้งกับราคาที่แสดงไว้ได้ จึงยังถือว่าเป็นราคากลางที่ไม่มีผลใช้บังคับ เพราะยังอาจมีโอกาสโต้แย้งและปรับแก้ไขราคาได้        ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาผลกระทบในภาพรวม ในระหว่างที่ราคากลางยังไม่มีผลบังคับใช้ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดซื้อยาตามราคาที่ได้มีการตกลงกับผู้จำหน่ายไว้แล้ว ทั้งนี้ ราคากลางยามีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้งหนึ่ง                           ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ                           วันที่ 16 กันยายน 2559 

Tag :
08/02/2560

สรุปกรอบรายการยาที่ค้างพิจารณาการเสนอปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ.2556-2558

Tag :
08/02/2560

ประกาศการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559             คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.     บริษัทยา/หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดส่งแบบเสนอยา 1 ชุด ที่จุดรับ/ส่ง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา อาคาร 4 ชั้น 5  ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเป็นเอกสารเฉพาะแบบ ED1  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเสนอยาได้ที่เว็บไซต์ http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/admin110.asp 2.     หากเอกสารที่ส่งไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือแผ่น CD-rom ไม่สามารถเปิดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณายานั้นๆ ในทุกกรณี                                                                                        กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา                                                                                                                 สำนักยา                                                                              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
08/02/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข             ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2561  ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร             หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ hewg@hitap.net  และ nlem.center1@gmail.com ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559  โดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและ ตอบกลับท่านเมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559                                                                    คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Tag :
08/02/2560