ทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นกลางสำหรับประชาชน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี                 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอแจ้งรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 1. กำหนดการประชุมตาม  2. หนังสือเชิญวิทยากรตาม  3. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตาม  4. แบบตอบรับวิทยากรตาม   5. แบบตอบรับผู้เข้าประชุมตาม  และหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02 590 7155

Tag :
25/07/2561

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ คลิกที่นี่               ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน  – ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนสถาบันต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเกิดการรับรู้ในวงกว้าง             สำนักยาจึงขอเชิญอาจารย์ผู้สอนเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล และอาจารย์ที่สนใจ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561    หมายเหตุ: 1. ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (หนังสือขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม) 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าประชุมเบิกจากต้นสังกัด

Tag :
22/06/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น.     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อหารือการดำเนินการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา (RDU-AMR) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ด้านบริการที่เป็นเลิศ  (service excellence) ต่อเนื่องมาจากปี 2560     การประชุมครั้งที่ 2 เน้นแลกเปลี่ยนและทบทวนการดำเนินงานจากผลการดำเนินงาน กระบวนการหลักและปัจจัยแห่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับทีมส่วนกลาง และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งทีมวิชาการที่จะสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

Tag :
03/05/2561

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑                    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการยาลำดับที่ ๓๗ ของกลุ่มยาที่ ๓๓ กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ      ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน        ที่         รายการยา      รูปแบบยาและความแรง     หน่วย      ราคากลางยาต่อหน่วย        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                (บาท)    หมายเหตุ ๓๓. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ  ๓๗     Dapsone           tab ๑๐๐ mg    ๑ เม็ด                ๑๒.๐๐           ๑ ข้อ ๔ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว 

Tag :
03/05/2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บุคคลากร "รพ.หาดใหญ่" หัวใจ RDU  มาที่ตลาดสดกลางเมืองเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเพื่อตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและผลกระทบจากยาตกค้างในอาหารสัตว์ เป็นที่มาของเชื้อโรคดื้อยา

Tag :
02/05/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.      นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงของ(พชอ.) และภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในอำเภอเชียงของประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในอำเภอเชียงของได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เชียงของร่วมใจ ใช้ยาสมเหตุผล"

Tag :
01/05/2561

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนและแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน 4 แห่ง ได้แก่   ครั้งที่           สถานที่                     วันที่     1      จ.ขอนแก่น       7-8        พฤษภาคม 2561         2      จ.เชียงใหม่       24-25      พฤษภาคม 2561     3      จ.สงขลา       4-5        มิถุนายน 2561     4      กรุงเทพมหานคร         18-19       มิถุนายน 2561   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ อย. ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบ คือ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 902 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมเลือกวันใดวันหนึ่ง รอบละ 40 คนเท่านั้น) เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ user testing การออกแบบการศึกษาและการตั้งคำถามสำหรับ user testing  ผู้ร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัครเข้าอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คุณกานต์ญาพันธ์  นันทะวิชัย กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)            โทร : 02-590-7438, มือถือ 086-310-9302  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)                 

Tag :
01/05/2561

ใช้ยาปลอดภัย ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ด้วย mobile application "RDU รู้เรื่องยา" แอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องยามากขึ้น  ดาวน์โหลด Application iOS/Andriod

Tag :
01/05/2561

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561     ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน) ร่วมกับเครือข่ายภาคการศึกษา (consortium) จาก 5 วิชาชีพสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของแต่ละวิชาชีพสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อบูรณาการเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกหลักสูตรระดับก่อนปริญญา ภายในปีการศึกษา 2560 และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) ของทุกวิชาชีพ     สำนักยาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/WzdTNP ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผลการสำรวจจะนำเสนอในภาพรวม และถูกใช้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

Tag :
01/05/2561

วันที่ 30 มี.ค. 2561 อย. เปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นพรีเซนต์เตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยา และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ

Tag :
01/05/2561