ทั้งหมด

สถานที่:  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Mon, 2016-06-20 08:00 การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย - (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ - กำหนดการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความเห็นต่อร่างนโยบายฯ ก่อนการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ดาวโหลดแบบแสดงความเห็น *** กรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายังอีเมล์ที่ nlem.center1@gmail.com ช่องทางที่ 2 กรอกแบบแสดงความเห็นออนไลน์

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุง Sever website บัญชียาหลักแห่งชาติ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยขณะนี้งานระบบยาแหงชาติและสารสนเทศอยู่ระหว่างปรับปรุง Sever ของ Website บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในระหว่างนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการ อาจเกิดปัญหาและมีความในการเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้ และทางหน่วงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำถามที่พบบ่อยในการกรอกข้อมูแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ  

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแก้ไขบัญชียาหลักแห่งชาติ รูปแบบ Excel File ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้มีการเปิดระบบการสืบค้นข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในรูปแบบ Excel File มีรายการยาตกไปจำนวน 1 รายการ คือ Thyrotropin alfa  รูปแบบ sterile pwdr  บัญชี จ(2) กลุ่มยา 6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones ในการนี้หน่วยงานใดหรือท่านใดได้ download เอกสารบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 รูปแบบ Excel File ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2556  ขอให้ท่าน download เอกสารใหม่ตาม link ด้านล่างนี้ http://www.nlem.in.th/medicine/essential/list จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด online นั้น ขณะนี้หมดเขตรับแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ หนังสือขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด online หมดเขต

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ 

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันและเวลา:  Mon, 2015-03-16 09:30 ขอเชิญผู้รับอนุญาตยาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายัง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ทางโทรสารหมายเลข  0 2590 7341 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จารุลักษณ์ พัตระปาล เบอร์ 0 2590 7341 , 0 2590 7155   หรือทาง  E – mail : nlem.center1@gmail.com แบบตอบรับการประชุม รายการยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคากลางที่กำหนด โดยมีรายชื่อผู้รับอนุญาต ดังนี้ 1. เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 2. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม 3. เคมีภัณฑ์ เมดิคอล จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรม 4. ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท 5. ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 6. ตราเจ็ดดาว จำกัด, บริษัท ห้างขายยา 7. ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท 8. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด (สาขาพระราม 2), บริษัท 9. ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์(1969) จำกัด, บริษัท 10. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด, บริษัท 11. ที.โอ.ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 12. ไทยนครพัฒนา จำกัด, บริษัท 13. ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท 14. นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท 15. นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด, บริษัท 16. นีโอฟาร์ม จำกัด, บริษัท 17. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด, บริษัท 18. บี.บราวน์ (ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท 19. บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด, บริษัท 20. บูรพาโอสถ จำกัด, บริษัท 21. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท 22. เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด, บริษัท 23. ไบโอแลป จำกัด, บริษัท 24. ปรูฟฟ์ จำกัด, บริษัท 25. โปลิฟาร์ม จำกัด, บริษัท 26. พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรม 27. พาตาร์แลบ (2517) จำกัด, บริษัท 28. พาตาร์แลบ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 29. พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด, บริษัท 30. ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด, บริษัท 31. ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์จำกัด, บริษัท 32. เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท 33. ภิญโญฟาร์มาซี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 34. มาซา แลบ จำกัด, บริษัท 35. มิลลิเมด จำกัด, บริษัท 36. มิลาโน, ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน 37. เมดิซีน โปรดักส์ จำกัด, บริษัท 38. แมคโครฟาร์ จำกัด, บริษัท 39. โมเดอร์นแมนู จำกัด, บริษัท 40. ยูโทเปี้ยน จำกัด, บริษัท 41. ยูนีซัน จำกัด, บริษัท 42. ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 43. ยูเมด้า จำกัด, บริษัท 44. เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท 45. แลชแมน จำกัด, บริษัท 46. วาย.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท 47. วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำกัด, บริษัท 48. สยามเภสัช จำกัด, บริษัท 49. สหแพทย์เภสัช จำกัด, บริษัท 50. สามัคคีเภสัช จำกัด, บริษัท 51. แสงไทยกำปะนี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด  52. ห้างยาไทย 1942 จำกัด, บริษัท 53. อินแพคฟาร์มา จำกัด, บริษัท 54. เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท 55. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท 56. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท 57. เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท 58. แอตแลนติค จำกัด, บริษัทโรงงานเภสัชกรรม 59. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 เต็มรูปแบบ ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้นำไฟล์ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 ออกจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนจนกว่าจะดำเนินการทบทวนแก้ไขประกาศฯ เป็นที่เรียบร้อย และแจ้งปิดระบบสืบค้นข้อมูลรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในหน้า web NLEM เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลรายการยาในบัญชียาหลักฯ นั้น งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาแผนปัจจุบัน 1. รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ยาแผนปัจจุบัน โดยแก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 และ update ข้อมูลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 2. รายการยาในบัญชียาหลักแผนปัจจุบัน รูปแบบ excel file 3. รายการยาในบัญชียาหลักแผนปัจจุบัน รูปแบบ PDF file 4. สรุปการเปลี่ยนแปลงบัญชียา บัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาจากสมุนไพร 1. รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ยาจากสมุนไพร โดยแก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 และ update ข้อมูลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 2. รายการยาในบัญชียาหลักยาจากสมุนไพร รูปแบบ PDF file เปิดระบบสืบค้นข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพรทุกระบบใน Website   จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Thu, 2014-09-25 09:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ วันที่ 25 – 26 กันยายน 2557 ณ ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง การรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รายการข้อมูล    Download 1. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง การรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF 2. แบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร WORD      ดาวน์โหลดเอกสาร PDF  

Tag :
2017/02/08