ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 แก้ไขรูปแบบยา ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557         ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ได้ออกประกาศประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 โดยมีราคากลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ จำนวน 594 รายการ นั้น      ในการนี้ ขอเรียนว่า สำนักยาตรวจสอบแล้วพบว่า ลำดับที่ 38 ตามบัญชีแนบท้ายดังกล่าว คือ Gemfibrozil แจ้งรูปแบบผิดพลาด จึงขอแก้ไขลำดับที่ 38 เป็นดังนี้ “Gemfibrozil tablet 600 mg ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 0.82 บาทต่อเม็ด” เนื่องจากยา Gemfibrozil 600 mg ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้มีเฉพาะรูปแบบ tablet เท่านั้นจึงพิจารณากำหนดราคากลางยา Gemfibrozil 600 mg ในรูปแบบ tablet ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย   ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ   Download เอกสาร ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 [PDF File] บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 [Excel File]

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ได้กำหนดราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯเห็นชอบ และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จำนวน 10 กลุ่ม 70 รายการ และเห็นชอบต่อประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. …. ซึ่งมีบัญชีแนบท้าย ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ราคากลางยาที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 70 รายการ ซึ่งมีจัดเรียงรายการยาตามกลุ่มยาและกำหนดเป็นราคาต่อหน่วย เช่น เม็ด ขวด เป็นต้น ไว้ในลำดับที่ 1-70 สำหรับส่วนที่ 2 เป็นการนำราคากลางยาเดิมตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาผนวกไว้ในประกาศฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการจัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อตัวยาและกำหนดเป็นราคาต่อขนาดบรรจุ แสดงไว้ในกลุ่ม others ลำดับที่ 71-594 โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. …. ตามที่คณะอนุกรรมการฯเสนอ และประธานกรรมการฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ามาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ได้ทำการจัดลำดับความสำคัญของรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ จากรายการยาทั้งหมดที่ถูกเสนอโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ ตามตารางด้านล่างนี้   download ประกาศรายการยาที่ควรมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ download จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" หนังสือแนะนำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) แบบตอบรับการเข้าร่วม "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" ​Download แบบตอบรับ      Word File      PDF File

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมดเขตรับแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตามที่สำนักยาได้มีหนังสือที่ สธ 1009.2/ว940 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องเปิดรับข้อเสนอราคากลางยาในการจัดซื้อตามแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ และมีกำหนดปิดรับแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น สำนักยา กลุ่มพัฒนาระบบ โดยงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดการยื่นแบบเสนอราคากลางยาฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอปิดรับแบบแบบทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมีมติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดทำราคากลางยา และกรอบรายการยาที่คณะอนุกรรมการฯมีแผนจะจัดทำราคากลางยาประจำปี 2557 นั้น ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวตาม link ที่แนบมา http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/node/10347 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Thu, 2016-07-21 08:00 การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ: เอกสารที่ให้ Download ทั้งหมดนี้ ใช้เฉพาะการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา และคณะทำงานสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งนี้ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร - การนำไปใช้เผยแพร่ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน -

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556 Download แบบสอบถาม      Word File      PDF File

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา:  Thu, 2016-06-09 08:30 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ สถานที่: ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันและเวลา: 9 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-11.30 น.

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมวิจัยและแนวทางการดำเนินงานวิจัย ท่านสามารถอ่านได้จากใบสมัคร หากท่านสนใจทำการวิจัยเพื่อพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ โปรดดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบประวัติย่อของท่านและทีมวิจัยของท่าน มาที่ varit.c@hitap.net และ pritaporn.k@hitap.net ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกและตอบกลับท่าน เมื่อได้รับรายการยาที่ต้องทำการประเมินจากคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2557 คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Download ใบสมัคร ใบสมัคร WORD File PDF File ใบสมัครทีมวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ download download  

Tag :
2017/02/08