ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 132 ตอนที่ 130 ง ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชชาติด้านยา

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีการแก้ไขบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 1 หน้า 54 หมายเหตุรายการยาลำดับที่ 13 Trastuzumab ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 223 ง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 132 ตอนที่ 90 ง ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชชาติด้านยา

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 132 ตอนที่ 90 ง ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชชาติด้านยา 

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลราคากลางยา พ.ศ.2558 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ คือ 1) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 2) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558   ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันถัดจากวันที่ลงนามในประกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น   กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนปัจจุบันและราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ข้อมูลราคากลางของยา พ.ศ.2558 โดยแก้ไขข้อมูลใน website เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 โดยราคายาที่มีการประกาศเพิ่มเติม และปรับปรุงรายละเอียดของราคายา จะมีการระบุคำว่า [new] ต่อท้ายรายการยา http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine-price   ​จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

Tag :
2017/02/08

                                                                                    แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 184 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2558 แก้ไขบัญชีแนบท้าย ภาคผนวก 1 หน้า 54 หมายเหตุรายการยาลำดับที่ 13 Trastuzumab จาก “2. ราคาจำหน่ายยา Trastuzumab ขนาด 440 mg ที่ต่อรองได้ vial ละไม่เกิน 44,999. บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์ www.nlem.in.th” เป็น “2. ราคาจำหน่ายยา Trastuzumab ขนาด 440 mg ที่ต่อรองได้ vial ละไม่เกิน 44,999.92 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 730 วัน นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ให้ดูตามแบบเสนอยาในเว็บไซต์ www.nlem.in.th” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

Tag :
2017/02/08

รับสมัครเภสัชกรเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักยาในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยเต็มเวลาระดับปริญญาตรี/โท 3 ตำแหน่ง  และรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักยาในตำแหน่งธุรการ 1 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 มกราคม 2558)   คุณสมบัติตำแหน่งผู้วิจัย คุณสมบัติตำแหน่งธุรการ

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 131 ตอนพิเศษ 236 ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ   

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลราคากลางของยา พ.ศ.2557 เต็มรูปแบบ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นั้น   งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ข้อมูลราคากลางของยา พ.ศ.2557 โดยแก้ไขข้อมูลใน website เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยราคายาที่มีการประกาศเพิ่มเติม และปรับปรุงรายละเอียดของราคายา จะมีการระบุคำว่า [new] ต่อท้ายรายการยา ราคากลางของยา พ.ศ.2557 รูปแบบ excel file ​จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08