ทั้งหมด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น.     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อหารือการดำเนินการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา (RDU-AMR) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ด้านบริการที่เป็นเลิศ  (service excellence) ต่อเนื่องมาจากปี 2560     การประชุมครั้งที่ 2 เน้นแลกเปลี่ยนและทบทวนการดำเนินงานจากผลการดำเนินงาน กระบวนการหลักและปัจจัยแห่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับทีมส่วนกลาง และพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งทีมวิชาการที่จะสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

Tag :
2018/05/03

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑                    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในรายการยาลำดับที่ ๓๗ ของกลุ่มยาที่ ๓๓ กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ      ตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน        ที่         รายการยา      รูปแบบยาและความแรง     หน่วย      ราคากลางยาต่อหน่วย        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                (บาท)    หมายเหตุ ๓๓. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ  ๓๗     Dapsone           tab ๑๐๐ mg    ๑ เม็ด                ๑๒.๐๐           ๑ ข้อ ๔ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว 

Tag :
2018/05/03

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บุคคลากร "รพ.หาดใหญ่" หัวใจ RDU  มาที่ตลาดสดกลางเมืองเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานเพื่อตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะและผลกระทบจากยาตกค้างในอาหารสัตว์ เป็นที่มาของเชื้อโรคดื้อยา

Tag :
2018/05/02

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.      นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงของ(พชอ.) และภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในอำเภอเชียงของประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในอำเภอเชียงของได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย” ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เชียงของร่วมใจ ใช้ยาสมเหตุผล"

Tag :
2018/05/01

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนและแนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน 4 แห่ง ได้แก่   ครั้งที่           สถานที่                     วันที่     1      จ.ขอนแก่น       7-8        พฤษภาคม 2561         2      จ.เชียงใหม่       24-25      พฤษภาคม 2561     3      จ.สงขลา       4-5        มิถุนายน 2561     4      กรุงเทพมหานคร         18-19       มิถุนายน 2561   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญผู้รับอนุญาตฯ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ อย. ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม แนวทางการทดสอบเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (ภาคทฤษฎี) ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบ คือ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 902 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมเลือกวันใดวันหนึ่ง รอบละ 40 คนเท่านั้น) เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ user testing การออกแบบการศึกษาและการตั้งคำถามสำหรับ user testing  ผู้ร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัครเข้าอบรม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  คุณกานต์ญาพันธ์  นันทะวิชัย กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)            โทร : 02-590-7438, มือถือ 086-310-9302  ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)                 

Tag :
2018/05/01

ใช้ยาปลอดภัย ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ด้วย mobile application "RDU รู้เรื่องยา" แอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องยามากขึ้น  ดาวน์โหลด Application iOS/Andriod

Tag :
2018/05/01

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561     ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน) ร่วมกับเครือข่ายภาคการศึกษา (consortium) จาก 5 วิชาชีพสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของแต่ละวิชาชีพสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อบูรณาการเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกหลักสูตรระดับก่อนปริญญา ภายในปีการศึกษา 2560 และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) ของทุกวิชาชีพ     สำนักยาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/WzdTNP ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผลการสำรวจจะนำเสนอในภาพรวม และถูกใช้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

Tag :
2018/05/01

วันที่ 30 มี.ค. 2561 อย. เปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นพรีเซนต์เตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยา และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ

Tag :
2018/05/01

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐๓ รายการ โดย มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๐ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. Chloramphenicol ear drop ๑% ขนาดบรรจุ ๑๐ ml ๒. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๕ mg ๓. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๑๐ mg ๔. Clindamycin hydrochloride capsule ๑๕๐ mg ๕. Clindamycin hydrochloride capsule ๓๐๐ mg ๖. Diazepam tablet ๒ mg ๗. Diazepam tablet ๕ mg ๘. Metronidazole tablet ๒๐๐ mg ๙. Metronidazole tablet ๔๐๐ mg ๑๐. Prednisolone acetate eye suspension ๑% ขนาดบรรจุ ๕ ml และเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๙๓ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่ม ยาที่ ๓ Anti-neoplastic drugs ในลำดับที่ ๔๖ – ๗๘, กลุ่มยาที่ ๑๖ กลุ่มยา Luteinizing Hormone - Releasing Hormone Antagonists, กลุ่มยาที่ ๑๘ กลุ่มยา Decongestants and Other Nasal Preparations for Topical Use, กลุ่มยาที่ ๒๙ กลุ่มยา Selective COX–๒ Inhibitors, กลุ่มยาที่ ๓๐ กลุ่มยา Drugs for Neuropathic Pain, กลุ่มยาที่ ๓๑ กลุ่มยา Drugs used in Erectile Dysfunction และกลุ่มยาที่ ๓๒ กลุ่มยา Primary Nocturnal Enuresis ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2018/04/09

       ตามที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้กองส่งเสริมการประกอบการฯ ได้ประกาศผลสอบข้อเขียน ดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 1-12 โปรดมา สัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้นไป

Tag :
2018/02/09