ทั้งหมด

กองยา อย. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ สำรองยาของประเทศ และป้องกันการขาดแคลนยาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการตอบแบบสำรวจตามลิงค์ https://bit.ly/2UNwwJi  หรือตาม QR code ด้านล่าง โดยตอบกลับมายังกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหากมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง e-mail: drugshortages.th@gmail.com กดที่ link ต่อไปนี้ ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง  PDF file  QRCode เครดิตรูป www.kaohoon.com/content/353866    

Tag :
2020/04/09

แบบสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปใ้ช้วิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศระหว่างการระบาดโควิด-19    ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมิได้มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง drugshortages.th@gmail.com https://forms.gle/n48oZ17faAs2VevQ9

Tag :
2020/04/01

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 (11/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562, 3/2562 (12/2562) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และ3/2563  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
2020/03/31

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว โดยกองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 6 รายการ ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
2020/03/20

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะการประชุมในประเทศที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก กองยา พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จะเป็นพระคุณ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา

Tag :
2020/02/28

     ด้วยคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562, ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และครั้งที่ 1/2562 (10/2562) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักยาจึงเห็นควรเผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังปรากฏตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

Tag :
2020/02/06

  1. แบบเสนอยาแผนปัจจุบัน (ไม่รวม vaccine*)        1.1 ตรวจสอบสถานะของยาที่ท่านประสงค์ยื่นแบบเสนอยา ว่าเป็นรายการยาค้างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559-2562 หรือไม่ หากเป็นรายการยาที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรอบก่อนหน้า  ท่านไม่ต้องยื่นแบบเสนอยาใหม่ในรอบ 2562-2564 เว้นแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากเดิม      1.2 กรอกแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED1 ถึง ED4) แบบเสนอยา และแนวทางการกรอก        1.3 จัดส่งแบบเสนอยาที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย          • แบบฟอร์ม ED1 ให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD)          • แบบฟอร์ม ED2, ED3, ED4 และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)      1.4 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online ในเว็บไซต์ ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. *กรณี vaccine ขั้นตอนการยื่นเสนออยู่ระหว่างรอมติคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติกำหนด ****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 1.1-1.4 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอยาเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้**** 2. แบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน)      2.1 กรอกแบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED-HOSP) แบบเสนอข้อมูลตำรับ      2.2 จัดส่งแบบเสนอข้อมูลตำรับ ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD) ยกเว้นเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)      2.3 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online  ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.  ****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 2.1-2.3 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอข้อมูลตำรับเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้****   ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาสอบถามทาง e-mail: nlem.fda@gmail.com เท่านั้น

Tag :
2020/02/06

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562) จำนวน 224 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 27 รายการ ดังต่อไปนี้ 1   Amiloride hydrochloride + Hydrochlorothiazide tab 5 + 50 mg 2   Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC tab 81 mg 3   Aspirin (Acetylsalicylic acid) EC tab 300 mg 4   Benzbromarone tab 100 mg 5   Charcoal, activated powder oral pwdr 50 g 6   Chloramphenicol  eye oint 1% (5 g) 7   Chloramphenicol  ear drop 1% (10 ml) 8   Chloramphenicol  eye drop 0.5% (5 ml) 9   Chloramphenicol  eye drop 0.5% (10 ml) 10 Chlordiazepoxide  cap/tab 5 mg 11 Chlordiazepoxide  cap/tab 10 mg 12 Furosemide  tab 40 mg 13 Fusidic acid  eye drop (in gel base) 1% (5 g) 14 Gliclazide  tab 80 mg 15 Paracetamol (Acetaminophen)  oral susp 120 mg/5 ml (60 ml) 16 Peginterferon  alfa-2a sterile sol 135 mcg/0.5 ml (0.5 ml) 17 Peginterferon  alfa-2a sterile sol 180 mcg/0.5 ml (0.5 ml) 18 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 100 mcg (1 ขวด) 19 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 100 mcg (1 ด้าม) 20 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 80 mcg (1 ขวด) 21 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 80 mcg (1 ด้าม) 22 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 50 mcg (1 ขวด) 23 Peginterferon  alfa-2b sterile pwdr 50 mcg (1 ด้าม) 24 Ribavirin  tab 200 mg 25 Ribavirin  tab 400 mg 26 Sodium bicarbonate  sterile sol 7.5% (10 ml) 27 Sodium bicarbonate  sterile sol 7.5% (50 ml)   ทั้งนี้ ราคากลางยาของรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ ลำดับที่ 16 – 23 ข้างต้น ไม่ได้ปรับปรุงราคากลางยา แต่ปรับหมายเหตุที่ระบุว่า “หมายเหตุ ราคากลางนี้รวมราคา ribavirin ด้วย” ออก และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จำนวน 197 รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs ลำดับที่ 102 - 119 ,รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1 กลุ่มยา Antiglaucoma preparations and miotics ลำดับที่ 17 – 31, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 กลุ่มยา statins ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 9.6 กลุ่มยา Proprotein convertase subtilsin-kexin type 9 (PCSK9) inhibitors, รายการยาในกลุ่มที่ 10.2 กลุ่มยา Angiotensin Conversting Enzyme Inhibitor สูตรยาผสม ลำดับที่ 11 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 กลุ่มยา Cephalosporins ลำดับที่ 2 – 33, รายการยาในกลุ่มที่ 14 กลุ่มยา Antiretrovirals ลำดับที่ 4, รายการยาในกลุ่มที่ 16 กลุ่มยา Drugs used in  Gonadotropin Releasing Hormone Analogues, รายการยาในกลุ่มที่ 19.2 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาผสม ลำดับที่ 34 - 36, รายการยาในกลุ่มที่ 20 กลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน ลำดับที่ 2, รายการยาในกลุ่มที่ 24 กลุ่มยา Anti-dementia drugs ลำดับที่ 1 - 2, รายการยาในกลุ่มที่ 47 กลุ่มยา Bone metastasis ลำดับที่ 7, รายการยาในกลุ่มที่ 49. กลุ่มยา Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) ลำดับที่ 8 - 35, รายการยาในกลุ่มที่ 50. กลุ่มยา Diuretics ลำดับที่ 4 - 6, รายการยาในกลุ่มที่ 51. กลุ่มยา Vasopressin Antagonists, รายการยาในกลุ่มที่ 52. กลุ่มยา Antidote of NoACs, รายการยาในกลุ่มที่ 53. กลุ่มยา Other cardiac preparations, รายการยาในกลุ่มที่ 54. กลุ่มยา Antipsoriatics for topical use, รายการยาในกลุ่มที่ 55. กลุ่มยา Antipsoriatics for systemic use, รายการยาในกลุ่มที่ 56. กลุ่มยา Opioid analgesics and narcotic analgesics, รายการยาในกลุ่มที่ 57. กลุ่มยา Drugs used in substance dependence และ รายการยาในกลุ่มที่ 58. กลุ่มยา Symptomatic slow-acting drugs for osteoarhtritis (SYSADOA) ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2020/02/05

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินมาตรการพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เอื้อต่อการเข้าถึงยาและการผลิตยาในประเทศ โดยในปี 2560-2561 ได้จัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้า รวม 40 รายการ และในปี 2562 ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรของรายการยาในบัญชียามุ่งเป้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาขอเรียนว่า ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยาข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานข้อมูลสิทธิบัตรของรายการยาที่อยู่ในบัญชียามุ่งเป้าที่มีลำดับความสำคัญสูงที่มีการปรับปรุงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนวิจัยพัฒนาและผลิตยาตามบัญชียามุ่งเป้า รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ  

Tag :
2019/09/19

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดช่องทางการจำหน่ายยากลุ่มรักษาวัณโรค ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ผู้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยากลุ่มรักษาวัณโรค (Antituberculous drugs) ชนิดรับประทานและชนิดฉีด ที่ใช้สำหรับมนุษย์ ยกเว้นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดรับประทาน และกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides) ชนิดรับประทาน ต้องจำหน่ายยากลุ่มดังกล่าวนี้ให้เฉพาะสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนโปรแกรมรักษาผู้ป่วยวัณโรค (National Tuberculosis Information Program; NTIP) นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมควบคุมโรค เห็นควรให้รายชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ในการควบคุมตามโครงการใช้ยารักษาวัณโรคของกรมควบคุมโรค ณ เดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ

Tag :
2019/08/06