ทั้งหมด

ใช้ยาปลอดภัย ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ด้วย mobile application "RDU รู้เรื่องยา" แอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องยามากขึ้น  ดาวน์โหลด Application iOS/Andriod

Tag :
2018/05/01

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561     ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน) ร่วมกับเครือข่ายภาคการศึกษา (consortium) จาก 5 วิชาชีพสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการผลิตและกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาของแต่ละวิชาชีพสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อบูรณาการเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกหลักสูตรระดับก่อนปริญญา ภายในปีการศึกษา 2560 และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development) ของทุกวิชาชีพ     สำนักยาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรวิชาชีพด้านสุขภาพ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/WzdTNP ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ผลการสำรวจจะนำเสนอในภาพรวม และถูกใช้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

Tag :
2018/05/01

วันที่ 30 มี.ค. 2561 อย. เปิดตัวโปสเตอร์รณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นพรีเซนต์เตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยา และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ

Tag :
2018/05/01

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐๓ รายการ โดย มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๑๐ รายการ ดังต่อไปนี้ ๑. Chloramphenicol ear drop ๑% ขนาดบรรจุ ๑๐ ml ๒. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๕ mg ๓. Chlordiazepoxide capsule/tablet ๑๐ mg ๔. Clindamycin hydrochloride capsule ๑๕๐ mg ๕. Clindamycin hydrochloride capsule ๓๐๐ mg ๖. Diazepam tablet ๒ mg ๗. Diazepam tablet ๕ mg ๘. Metronidazole tablet ๒๐๐ mg ๙. Metronidazole tablet ๔๐๐ mg ๑๐. Prednisolone acetate eye suspension ๑% ขนาดบรรจุ ๕ ml และเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๙๓ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่ม ยาที่ ๓ Anti-neoplastic drugs ในลำดับที่ ๔๖ – ๗๘, กลุ่มยาที่ ๑๖ กลุ่มยา Luteinizing Hormone - Releasing Hormone Antagonists, กลุ่มยาที่ ๑๘ กลุ่มยา Decongestants and Other Nasal Preparations for Topical Use, กลุ่มยาที่ ๒๙ กลุ่มยา Selective COX–๒ Inhibitors, กลุ่มยาที่ ๓๐ กลุ่มยา Drugs for Neuropathic Pain, กลุ่มยาที่ ๓๑ กลุ่มยา Drugs used in Erectile Dysfunction และกลุ่มยาที่ ๓๒ กลุ่มยา Primary Nocturnal Enuresis ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

Tag :
2018/04/09

       ตามที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) จำนวน 2 อัตรา และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2561 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้กองส่งเสริมการประกอบการฯ ได้ประกาศผลสอบข้อเขียน ดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 1-12 โปรดมา สัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้นไป

Tag :
2018/02/09

แนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรรองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม   ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตและการวิจัยพัฒนายาของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างรายได้และความมั่นคงของประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำแนวทางการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและการให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรที่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดศึกษารายละเอียดตามแนวทาง ฯ    หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)  อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

Tag :
2018/01/30

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้แนบประกาศคณะกรรมการฯ มาให้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tag :
2018/01/24

กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) ขอแจ้งอบรมหลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-submission สำหรับผู้ประกอบการ  ที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่าง หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)  อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

Tag :
2018/01/05

แนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม   กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำแนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา และการให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่มีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดศึกษารายละเอียดตามแนวทาง ฯ    หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.)  อาคาร ๖ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๗๔๓๘, ๐๘๖-๓๑๐๙๓๐๒

Tag :
2017/12/31

การขึ้นทะเบียน / แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา โดยใช้โปรแกรม I-submission การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยระบบ I-submission เป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับกรณีคำขอดังต่อไปนี้ - เป็นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาที่พัฒนาจากสมุนไพร ที่มีการจัดรูปแบบเอกสารแบบ eCTD ที่ค่อนข้างยาก - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีการพิจารณาตกข้างเป็นเวลานาน - การขอคำแนะนำการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Consultation) - คำขออื่น ๆ ที่ได้รับการเห็นชอบจากกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ขั้นตอนการยื่น 1. แจ้งขอเลข i-Identifier ผ่านอีเมลล์กลาง (hpi2017@fda.moph.go.th) โดยแนบข้อมูลใน Excel template พร้อมแบบ ย.1 หรือ ย.5 (สสผ.จะออกเลขให้ไม่เกิน 10 วันทำการ) 2. จัดรูปแบบเอกสารตาม Structure Folder ที่กำหนด โดย save ใส่ CD มายื่น พร้อมเอกสาร part admin ดังนี้           คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา           - สำเนาใบเสร็จการชำระเงินในบัญชีที่ 1           - cover letter           - แบบ ย.1 (2 ชุด)           - GMP และ CPP (กรณียานำเข้า) (ฉบับจริง 1 ชุด)           - ผย.8 และ นย.8 (1 ชุด)           - คำรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยา (อย่างละ 1 ชุด)           - หนังสือมอบอำนาจ (1 ชุด)           - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล           - แบบตารางบันทึกข้อมูลในระบบ i-submission           - CD ที่มีการจัดรูปแบบตาม Structure Folder ที่กำหนด (1 ชุด)             คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง           - แบบ ย.5 (3 ชุด)          - หนังสือมอบอำนาจ (1 ชุด)          - สำเนาหนังสือยกเลิกคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงสำนักยา (1 ชุด) ถ้ามี          - แบบตารางบันทึกข้อมูลในระบบ i-submission          - CD ที่มีการจัดรูปแบบตาม Structure Folder ที่กำหนด (1 ชุด)          - สำเนาใบสำคัญที่ได้รับการอนุมัติทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถมายื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่ กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 086-3109302 หรือ 02-5907438 (hpi2017@fda.moph.go.th)

Tag :
2017/12/21