ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียน การสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Tag :
2016/04/07

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่ ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานด้าน

Tag :
2016/04/07

ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้มีการเปิดระบบการสืบค้น ข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลยา

Tag :
2016/04/07

ท่านตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านตอบแบบสอบถามเพื่อการ พัฒนาคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด online นั้น ขณะนี้หมดเขต รับแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tag :
2016/04/07