ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 เต็มรูปแบบ ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้นำไฟล์ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 ออกจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนจนกว่าจะดำเนินการทบทวนแก้ไขประกาศฯ เป็นที่เรียบร้อย และแจ้งปิดระบบสืบค้นข้อมูลรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ในหน้า web NLEM เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลรายการยาในบัญชียาหลักฯ นั้น งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาแผนปัจจุบัน 1. รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ยาแผนปัจจุบัน โดยแก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 และ update ข้อมูลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 2. รายการยาในบัญชียาหลักแผนปัจจุบัน รูปแบบ excel file 3. รายการยาในบัญชียาหลักแผนปัจจุบัน รูปแบบ PDF file 4. สรุปการเปลี่ยนแปลงบัญชียา บัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาจากสมุนไพร 1. รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ยาจากสมุนไพร โดยแก้ไขข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 และ update ข้อมูลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 2. รายการยาในบัญชียาหลักยาจากสมุนไพร รูปแบบ PDF file เปิดระบบสืบค้นข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพรทุกระบบใน Website   จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ วันและเวลา:  Thu, 2014-09-25 09:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เมื่อวันที่ วันที่ 25 – 26 กันยายน 2557 ณ ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 กรุงเทพมหานคร

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง การรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รายการข้อมูล    Download 1. ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง การรับแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร PDF 2. แบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร WORD      ดาวน์โหลดเอกสาร PDF  

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันและเวลา:  Mon, 2013-07-08 09:30 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
2017/02/08

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) บัดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักยาได้ Update ข้อมูลรายการยาใน Website บัญชียาหลักแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรีัยบร้อยแล้ว **โดยสถานพยาบาลท่านสามารถ Download รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในรูปแบบตาราง Excel ได้ที่เมนู  บัญชียาและหลักฐานเชิงประจักษ์ » บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข (บัญชียาหลักแห่งชาติแผนปัจจุบัน) ในหัวข้อ download "บัญชียาหลักแบบตาราง Microsoft Excel" ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Tue, 2013-06-11 08:00 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Tag :
2017/02/08

แนวทางและแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ No. รายการ   1 แนวทางและแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File 2 แบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File ดาวน์โหลดเอกสาร WORD File  

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นนอกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ใช้บัญชีฯ อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ในชุมชน ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 70 คน  มาให้ความเห็นเพิ่มเติมในกระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ ก่อนนำข้อสรุปที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2555 และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ บัดนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างดำเนินการลงราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกัน  

Tag :
2017/02/08