ทั้งหมด

สถานที่:  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันและเวลา:  Mon, 2013-07-08 09:30 การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tag :
2017/02/08

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) บัดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักยาได้ Update ข้อมูลรายการยาใน Website บัญชียาหลักแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรีัยบร้อยแล้ว **โดยสถานพยาบาลท่านสามารถ Download รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในรูปแบบตาราง Excel ได้ที่เมนู  บัญชียาและหลักฐานเชิงประจักษ์ » บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข (บัญชียาหลักแห่งชาติแผนปัจจุบัน) ในหัวข้อ download "บัญชียาหลักแบบตาราง Microsoft Excel" ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันและเวลา:  Tue, 2013-06-11 08:00 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Tag :
2017/02/08

แนวทางและแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ No. รายการ   1 แนวทางและแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File 2 แบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File ดาวน์โหลดเอกสาร WORD File  

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ของยา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานในงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นนอกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ยังได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ใช้บัญชีฯ อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ในชุมชน ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 70 คน  มาให้ความเห็นเพิ่มเติมในกระบวนการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ ก่อนนำข้อสรุปที่ได้ไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

Tag :
2017/02/08

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบต่อร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2555 และเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนามในประกาศฯ บัดนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างดำเนินการลงราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้ทราบโดยทั่วกัน  

Tag :
2017/02/08

สถานที่:  ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันและเวลา:  Fri, 2012-03-23 08:30 การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กำหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม                    แบบสอบถามความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559                          ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555 –2559 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3 และ 4 จากไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ และโปรดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) กลับมายังสำนักยา หรือทาง E-mail : nlem.center1@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555

Tag :
2017/02/08

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 บัดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Tag :
2017/02/08

ตามที่สำนักยาได้มีหนังสือ ที่ สธ ๑๐๐๙.๒/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของยาจากสมุนไพร ขอให้โรงพยาบาล ๒๗ แห่ง ที่ระบุตามแนบท้ายหนังสือ ส่งข้อมูลรายการเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร สามารถ Download แบบฟอร์มตามไฟล์ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ และส่งข้อมูลกลับมายังสำนักยา ทางโทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๑ หรือจดหมายอิเลคโทรนิกส์ nlem.center1@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ Download ได้ที่นี่   แบบฟอร์มข้อมูลยาสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล (ณ พฤษภาคม ๒๕๕๕) form_data_for_herb.doc  

Tag :
2017/02/08