ทั้งหมด

กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อย. ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง การกรอกแบบสำรวจปริมาณยาผ่าน app Stockpile 3 ประชุมรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค.63  เวลา 10.00-11.00 น. (รอบผู้ผลิตยา) ห้องประชุมเปิดตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป Meeting link:https://meetingsapac2.webex.com/meetingsapac2/j.php?MTID=m5ca0891144218103a4480388f97dd04b Meeting number:918 366 516 Password:76361 ประชุมรอบ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค.63 เวลา 11.00-12.00 น. (รอบผู้นำเข้ายา) ห้องประชุมเปิดตั้งแต่เวลา 10.30 เป็นต้นไป Meeting link:https://meetingsapac2.webex.com/meetingsapac2/j.php?MTID=mcb49c63f543ce7b79cb33338cf5cb64f Meeting number:910 608 439 Password:32612 Link สำหรับรายงานข้อมูลบน PC https://sites.google.com/view/stockpile-3-ver-pc/home

Tag :
2020/05/21

                   ตามที่ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการ และการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ของระบบสาธารณสุข ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารและวางแผนในภาวะฉุกเฉินที่ดี เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที                    ในการนี้ กองยา จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณยาคงคลัง (Stockpile) ของยาสำเร็จรูปและเภสัชเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณยาสำรอง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนยาในอนาคต โดยสรุปข้อมูลทุกวันศุกร์และรายงานในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มสัปดาห์แรกในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 2563 และให้รายงานทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบริษัทของท่านได้โปรดกรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นที่กองยาพัฒนาขึ้น ตามคำแนะนำการใช้งานที่ปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้ อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ drugshortages.th@gmail.com เท่านั้น โดยขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

Tag :
2020/05/08

                          ตามที่กองยา อย.ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯของท่านกรอกแบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ โดยให้สรุปข้อมูลทุกวันศุกร์ และส่งข้อมูลมายังอีเมล์ drugshortages.th@gmail.com ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ซึ่งกองยาได้รับข้อมูลจากบริษัทฯของท่านแล้ว จำนวน 2 รอบ ณ วันที่ 3 เม.ย. และ 10 เม.ย. 2563 นั้น                           ในการนี้  อย. วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของทุกบริษัทในยาสำคัญหลายรายการแล้ว พบว่า การสรุปข้อมูลปริมาณยาสำเร็จรูปคงคลังเพียงอย่างเดียว (Finish Products) อาจไม่เพียงพอ ประกอบกับ กองยาได้สำรวจข้อมูลการใช้ยาในโรงพยาบาลภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 พบว่า รพ.แจ้งปัญหายาโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ปรากฎในแบบสำรวจดังกล่าว 2 รายการ ได้แก่ Losartan 50 และ 100 mg และ amlodipine 10 mg ดังนั้น แบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 นี้ จึงขอความร่วมมือจากบริษัทฯ ของท่านอีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสาร คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจปริมาณยารายสัปดาห์ ณ 17 เมษายน 63)    

Tag :
2020/04/17

กองยา อย. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ สำรองยาของประเทศ และป้องกันการขาดแคลนยาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการตอบแบบสำรวจตามลิงค์ https://bit.ly/2UNwwJi  หรือตาม QR code ด้านล่าง โดยตอบกลับมายังกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหากมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง e-mail: drugshortages.th@gmail.com กดที่ link ต่อไปนี้ ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง  PDF file  QRCode เครดิตรูป www.kaohoon.com/content/353866    

Tag :
2020/04/09

แบบสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปใ้ช้วิเคราะห์และจัดทำมาตรการในเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศระหว่างการระบาดโควิด-19    ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมิได้มีการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง drugshortages.th@gmail.com https://forms.gle/n48oZ17faAs2VevQ9

Tag :
2020/04/01

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 (11/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562, 3/2562 (12/2562) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และ3/2563  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
2020/03/31

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว โดยกองยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 6 รายการ ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

Tag :
2020/03/20

ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะการประชุมในประเทศที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก กองยา พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จะเป็นพระคุณ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา

Tag :
2020/02/28

     ด้วยคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562, ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และครั้งที่ 1/2562 (10/2562) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  มีมติเห็นชอบต่อกรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 และเพื่อให้การดำเนินการจัดทำราคากลางยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักยาจึงเห็นควรเผยแพร่กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประกอบด้วยกรอบรายการยาประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จและกรอบรายการยาใหม่ ดังปรากฏตามไฟล์ที่แนบท้ายมานี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

Tag :
2020/02/06

  1. แบบเสนอยาแผนปัจจุบัน (ไม่รวม vaccine*)        1.1 ตรวจสอบสถานะของยาที่ท่านประสงค์ยื่นแบบเสนอยา ว่าเป็นรายการยาค้างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559-2562 หรือไม่ หากเป็นรายการยาที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรอบก่อนหน้า  ท่านไม่ต้องยื่นแบบเสนอยาใหม่ในรอบ 2562-2564 เว้นแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากเดิม      1.2 กรอกแบบเสนอยาแผนปัจจุบันเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED1 ถึง ED4) แบบเสนอยา และแนวทางการกรอก        1.3 จัดส่งแบบเสนอยาที่ กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย          • แบบฟอร์ม ED1 ให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD)          • แบบฟอร์ม ED2, ED3, ED4 และเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)      1.4 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online ในเว็บไซต์ ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. *กรณี vaccine ขั้นตอนการยื่นเสนออยู่ระหว่างรอมติคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติกำหนด ****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 1.1-1.4 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอยาเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้**** 2. แบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน)      2.1 กรอกแบบเสนอข้อมูลตำรับยาเพื่อพิจารณาเข้าเภสัชตำรับโรงพยาบาล (แผนปัจจุบัน) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED-HOSP) แบบเสนอข้อมูลตำรับ      2.2 จัดส่งแบบเสนอข้อมูลตำรับ ที่กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา กองยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ส่งเป็น hard copy และ electronic file (CD/DVD) ยกเว้นเอกสารอ้างอิง ให้ส่งเฉพาะ electronic file (CD/DVD)      2.3 นำเลขรับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ไปกรอกข้อมูลการยื่นแบบฯ online  ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.  ****ต้องดำเนินการให้ครบทั้งขั้นตอนที่ 2.1-2.3 จึงจะถือว่ายื่นแบบเสนอข้อมูลตำรับเสร็จสมบูรณ์ และหากเอกสารที่ท่านส่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาแบบเสนอยานี้****   ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาสอบถามทาง e-mail: nlem.fda@gmail.com เท่านั้น

Tag :
2020/02/06