รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 28015
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ศรีสะเกษ
  อำเภอ : โพธิ์ศรีสุวรรณ
  ตำบล : เสียว
 • รหัสหน่วยงาน : 10958
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อุบลราชธานี
  อำเภอ : โพธิ์ไทร
  ตำบล : โพธิ์ไทร
 • รหัสหน่วยงาน : 11072
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพนทราย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ร้อยเอ็ด
  อำเภอ : โพนทราย
  ตำบล : โพนทราย
 • รหัสหน่วยงาน : 11066
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพนทอง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ร้อยเอ็ด
  อำเภอ : โพนทอง
  ตำบล : สระนกแก้ว
 • รหัสหน่วยงาน : 11103
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : สกลนคร
  อำเภอ : โพนนาแก้ว
  ตำบล : นาแก้ว
 • รหัสหน่วยงาน : 11042
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพนพิสัย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : หนองคาย
  อำเภอ : โพนพิสัย
  ตำบล : จุมพล
 • รหัสหน่วยงาน : 11112
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพนสวรรค์
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครพนม
  อำเภอ : โพนสวรรค์
  ตำบล : โพนสวรรค์
 • รหัสหน่วยงาน : 12256
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโรคทรวงอก
  ประเภทหน่วยงาน : 11-โรงพยาบาล นอก สป.สธ.
  จังหวัด : นนทบุรี
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  ตำบล : ตลาดขวัญ
 • รหัสหน่วยงาน : 11137
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไชยปราการ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : ไชยปราการ
  ตำบล : ศรีดงเย็น
 • รหัสหน่วยงาน : 11020
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลไชยวาน
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อุดรธานี
  อำเภอ : ไชยวาน
  ตำบล : ไชยวาน