รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 10879
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนสูง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครราชสีมา
  อำเภอ : โนนสูง
  ตำบล : โนนสูง
 • รหัสหน่วยงาน : 10893
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนแดง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครราชสีมา
  อำเภอ : โนนแดง
  ตำบล : โนนแดง
 • รหัสหน่วยงาน : 10878
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโนนไทย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นครราชสีมา
  อำเภอ : โนนไทย
  ตำบล : โนนไทย
 • รหัสหน่วยงาน : 10838
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : จันทบุรี
  อำเภอ : โป่งน้ำร้อน
  ตำบล : ทับไทร
 • รหัสหน่วยงาน : 11261
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพทะเล
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : พิจิตร
  อำเภอ : โพทะเล
  ตำบล : โพทะเล
 • รหัสหน่วยงาน : 10730
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธาราม
  ประเภทหน่วยงาน : 06-โรงพยาบาลทั่วไป
  จังหวัด : ราชบุรี
  อำเภอ : โพธาราม
  ตำบล : โพธาราม
 • รหัสหน่วยงาน : 11067
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ร้อยเอ็ด
  อำเภอ : โพธิ์ชัย
  ตำบล : ขามเปี้ย
 • รหัสหน่วยงาน : 28778
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : หนองคาย
  อำเภอ : โพธิ์ตาก
  ตำบล : โพธิ์ตาก
 • รหัสหน่วยงาน : 10785
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : อ่างทอง
  อำเภอ : โพธิ์ทอง
  ตำบล : อ่างแก้ว
 • รหัสหน่วยงาน : 11259
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : พิจิตร
  อำเภอ : โพธิ์ประทับช้าง
  ตำบล : โพธิ์ประทับช้าง