รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NTIP กองวัณโรค

 • รหัสหน่วยงาน : 11205
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่สะเรียง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
  อำเภอ : แม่สะเรียง
  ตำบล : แม่สะเรียง
 • รหัสหน่วยงาน : 11194
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่สาย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : เชียงราย
  อำเภอ : แม่สาย
  ตำบล : เวียงพางคำ
 • รหัสหน่วยงาน : 11139
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่ออน
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : แม่ออน
  ตำบล : บ้านสหกรณ์
 • รหัสหน่วยงาน : 11126
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่อาย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : แม่อาย
  ตำบล : แม่อาย
 • รหัสหน่วยงาน : 11146
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่เมาะ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ลำปาง
  อำเภอ : แม่เมาะ
  ตำบล : แม่เมาะ
 • รหัสหน่วยงาน : 11123
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่แตง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : เชียงใหม่
  อำเภอ : แม่แตง
  ตำบล : สันมหาพน
 • รหัสหน่วยงาน : 11188
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแม่ใจ
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : พะเยา
  อำเภอ : แม่ใจ
  ตำบล : ศรีถ้อย
 • รหัสหน่วยงาน : 11006
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแวงน้อย
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ขอนแก่น
  อำเภอ : แวงน้อย
  ตำบล : ละหานนา
 • รหัสหน่วยงาน : 11005
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแวงใหญ่
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : ขอนแก่น
  อำเภอ : แวงใหญ่
  ตำบล : คอนฉิม
 • รหัสหน่วยงาน : 11440
  โรงพยาบาล : โรงพยาบาลแว้ง
  ประเภทหน่วยงาน : 07-โรงพยาบาลชุมชน
  จังหวัด : นราธิวาส
  อำเภอ : แว้ง
  ตำบล : แว้ง