Search

ผลการค้นหา V จำนวน 48 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Vinorelbine tartrate
cap 20 mg
1 แคปซูล 3,317.00
2. Vinorelbine tartrate
cap 30 mg
1 แคปซูล 4,815.00
3. Vinorelbine tartrate
sterile sol 10 mg/1 ml
1 ไวแอล 1,980.00
4. Vinorelbine tartrate
sterile sol 50 mg/5 ml
1 ไวแอล 7,944.75
6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว
1. Voglibose
orodispersible tab 0.2 mg
1 เม็ด 3.43
2. Voglibose
orodispersible tab 0.3 mg
1 เม็ด 4.96
3. Vildagliptin
tab 50 mg
1 เม็ด 19.60
8.2 กลุ่มยา Anti-neovascularization agents
1. Verteporfin
sterile pwdr 15 mg
1 ไวแอล 37,369.22
11. กลุ่มยา Calcium-channel blockers
1. Verapamil hydrochloride
tab 40 mg
1 เม็ด 1.00
2. Verapamil hydrochloride
tab 80 mg
1 เม็ด 2.00
3. Verapamil hydrochloride
SR tab 240 mg
1 เม็ด 11.56
12.7 กลุ่มยา Glycopeptide antibacterials
1. Vancomycin hydrochloride
sterile pwdr 500 mg
1 ไวแอล 80.25 1
2. Vancomycin hydrochloride
sterile pwdr 1 g
1 ไวแอล 160.50 2
13.2 กลุ่มยา Triazole derivatives
1. Voriconazole
tab 50 mg
1 เม็ด 338.84
2. Voriconazole
tab 200 mg
1 เม็ด 421.72
3. Voriconazole
sterile pwdr 200 mg
1 ไวแอล 3,779.78
19.1 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาเดี่ยว
1. Valsartan
tab 80 mg
1 เม็ด 4.60
2. Valsartan
tab 160 mg
1 เม็ด 6.50
3. Valsartan
tab 320 mg
1 เม็ด 13.00
19.2 กลุ่มยา Angiotensin Receptor Blocker (ARB) สูตรยาผสม
1. Valsartan + Amlodipine
tab 80 mg+5 mg
1 เม็ด 5.61
123
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง