Search

ผลการค้นหา O จำนวน 61 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
34. กลุ่มยา Antiepileptic Drugs
1. Oxcarbazepine
tab 150 mg
1 เม็ด 7.63
2. Oxcarbazepine
tab 300 mg
1 เม็ด 15.25
3. Oxcarbazepine
tab 600 mg
1 เม็ด 29.48
4. Oxcarbazepine
oral susp 60 mg/1 ml (250 ml)
1 ขวด 1,320.89
37. Drugs for Urinary Frequency and Incontinence
1. Oxybutynin chloride
tab 5 mg
1 เม็ด 7.49
2. Oxybutynin chloride
SR tab 5 mg
1 เม็ด 42.42
44. กลุ่มยา Anti-emetics and Anti-nauseants
1. Ondansetron hydrochloride
tab 4 mg
1 เม็ด 6.42
2. Ondansetron hydrochloride
tab 8 mg
1 เม็ด 8.56
3. Ondansetron hydrochloride
sterile sol 4 mg/2 ml
1 แอมพูล 16.45
4. Ondansetron hydrochloride
sterile sol 8 mg/4 ml
1 แอมพูล 17.66
5. Ondansetron hydrochloride
orodispersible tab 4 mg
1 เม็ด 6.42
6. Ondansetron hydrochloride
orodispersible tab 8 mg
1 เม็ด 6.74
45. กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use
1. Oxatomide
tab 30 mg
1 เม็ด 3.00 2
48. กลุ่มยา Somatostatin analogues for Metastatic Carcinoid syndrome
1. Octreotide acetate
sterile pwdr 10 mg
1 ไวแอล 14,733.63 2
2. Octreotide acetate
sterile pwdr 20 mg
2 ไวแอล 58,934.53 2
3. Octreotide acetate
sterile pwdr 30 mg
2 ไวแอล 73,032.85 2
กลุ่มนี้เป็นรายการยาที่ประกาศราคากลางยาไว้ตั้งแต่ปี 2553 และอยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางยาให้เป็นปัจจุบัน
1. Ofloxacin
tab 100 mg
100 99.51
2. Ofloxacin
tab 200 mg
100 139.10
3. Oseltamivir phosphate
cap 30 mg
10 120.91
4. Oseltamivir phosphate
cap 45 mg
10 150.87
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง