Search

ผลการค้นหา O จำนวน 61 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Oxaliplatin
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 1,500.00
2. Oxaliplatin
sterile pwdr 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
3. Oxaliplatin
sterile pwdr 150 mg
1 ไวแอล 3,632.51
4. Oxaliplatin
sterile sol 50 mg
1 ไวแอล 1,600.00
5. Oxaliplatin
sterile sol 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
6. Oxaliplatin
sterile sol 150 mg
1 ไวแอล 3,732.51
7. Oxaliplatin
sterile sol 200 mg
1 ไวแอล 4,265.02
8.3 กลุ่มยา Antiallergics eye preparations
1. Olopatadine hydrochloride
eye drop 1 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 125.00
9.4 กลุ่มยา Other lipid regulating drugs
1. Omega-3-triglycerides incl.other esters and acids
cap 1000 mg
1 แคปซูล 28.44
18.2 กลุ่มยา sympathomimetics
1. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.025 g/100 ml (10 ml)
1 ขวด 31.62
2. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.025 g/100 ml (30 ml)
1 ขวด 31.62
3. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.025 g/100 ml (60 ml)
1 ขวด 31.62
4. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.05 g/100 ml (10 ml)
1 ขวด 48.15
5. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.05 g/100 ml (30 ml)
1 ขวด 32.10
6. Oxymetazoline hydrochloride
nasal drop 0.05 g/100 ml (60 ml)
1 ขวด 155.00
7. Oxymetazoline hydrochloride
nasal spray 0.025 g/100 ml (15 ml)
1 ขวด 16.05
8. Oxymetazoline hydrochloride
nasal spray 0.05 g/100 ml (10 ml)
1 ขวด 32.10
9. Oxymetazoline hydrochloride
nasal spray 0.05 g/100 ml (15 ml)
1 ขวด 32.10
10. Oxymetazoline hydrochloride
nasal spray 0.05 g/100 ml (20 ml)
1 ขวด 42.80
11. Oxymetazoline hydrochloride
nasal spray 0.05 g/100 ml (22 ml)
1 ขวด 47.08
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง