Search

ผลการค้นหา M จำนวน 103 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว
1. Metformin hydrochloride
ER tab 750 mg
1 เม็ด 6.13
2. Metformin hydrochloride
ER tab 1000 mg
1 เม็ด 7.13
3. Mitiglinide
tab 10 mg
1 เม็ด 6.34
6.3 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาผสม
1. Metformin+Glibenclamide
tab 500 mg+2.5 mg
1 เม็ด 0.53
2. Metformin+Glibenclamide
tab 500 mg+5 mg
1 เม็ด 0.65
3. Metformin+Gliclazide
tab 500 mg+80 mg
1 เม็ด 1.28
4. Metformin+Glimepiride
SR tab 500 mg+2 mg
1 เม็ด 7.84
5. Metformin+Pioglitazone
tab 850 mg+15 mg
1 เม็ด 1.42
6. Metformin+Alogliptin
tab 500 mg+12.5 mg
1 เม็ด 17.52
7. Metformin+Alogliptin
tab 1000 mg+12.5 mg
1 เม็ด 17.92
8. Metformin+Linagliptin
tab 500 mg+2.5 mg
1 เม็ด 19.26
9. Metformin+Linagliptin
tab 1000 mg+2.5 mg
1 เม็ด 19.66
10. Metformin+Saxagliptin
ER tab 1000 mg+2.5 mg
1 เม็ด 23.38
11. Metformin+Saxagliptin
ER tab 500 mg+5 mg
1 เม็ด 36.59
12. Metformin+Saxagliptin
ER tab 1000 mg+5 mg
1 เม็ด 39.63
13. Metformin+Sitagliptin
tab 500 mg+50 mg
1 เม็ด 20.08
14. Metformin+Sitagliptin
tab 1000 mg+50 mg
1 เม็ด 20.48
15. Metformin+Vildagliptin
tab 500 mg+50 mg
1 เม็ด 20.00
16. Metformin+Vildagliptin
tab 850 mg+50 mg
1 เม็ด 20.07
17. Metformin+Vildagliptin
tab 1000 mg+50 mg
1 เม็ด 20.40
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง