Search

ผลการค้นหา I จำนวน 59 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Imatinib mesilate
tab 100 mg
1 เม็ด 455.39
2. Imatinib mesilate
tab 400 mg
1 เม็ด 1,821.57
3. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 40 mg/2 ml
1 ไวแอล 1,177.00
4. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 100 mg/5 ml
1 ไวแอล 2,934.50
5. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 300 mg/15 ml
1 ไวแอล 8,803.50
6.1 กลุ่มยา Insulins and analogues
1. Insulin aspart
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 176.55
2. Insulin aspart
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 317.79
3. Insulin lispro
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 176.55
4. Insulin glulisine
sterile sol 100 iu/1 ml ( 3 ml)
1 ด้าม 181.69
5. Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 78.11
6. Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin)
sterile susp 100 iu/1 ml (10 ml)
1 ไวแอล 125.00
7. Insulin aspart 30% + Insulin aspart protamine 70%
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 176.55
8. Insulin aspart 30% + Insulin aspart protamine 70%
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 317.79
9. Insulin lispro 25% + Insulin lispro protamine 75%
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 176.55
10. Insulin lispro 25% + Insulin lispro protamine 75%
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 317.79
11. Insulin detemir
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 481.50
12. Insulin glargine
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 362.30
13. Insulin glargine
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 481.50
14. Insulin glargine
sterile sol 100 iu/1 ml (10 ml)
1 ไวแอล 1,791.18
15. Insulin degludec
sterile sol 100 iu/1 ml (3 ml)
1 ด้าม 856.00
123
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง