Search

ผลการค้นหา G จำนวน 37 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Gefitinib
tab 250 mg
1 เม็ด 599.98
2. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 200 mg
1 ไวแอล 535.00
3. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 1 g
1 ไวแอล 1,605.00
4. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 1.4 g
1 ไวแอล 2,247.00
5. Gemcitabine hydrochloride
sterile sol 200 mg
1 ไวแอล 535.00
6. Gemcitabine hydrochloride
sterile sol 1 g
1 ไวแอล 1,605.00
6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว
1. Glibenclamide
tab 5 mg
1 เม็ด 0.25
2. Glipizide
tab 5 mg
1 เม็ด 0.23
3. Gliclazide
tab 80 mg
1 เม็ด 0.88
4. Gliclazide
SR tab 30 mg
1 เม็ด 2.15
5. Gliclazide
ER tab 60 mg
1 เม็ด 10.70
6. Glimepiride
tab 1 mg
1 เม็ด 1.88
7. Glimepiride
tab 2 mg
1 เม็ด 3.75
8. Glimepiride
tab 3 mg
1 เม็ด 5.14
9. Glimepiride
tab 4 mg
1 เม็ด 7.06
10. Gemigliptin
tab 50 mg
1 เม็ด 30.50
9.3 กลุ่มยา Fibrates
1. Gemfibrozil
cap 300 mg
1 แคปซูล 0.75
2. Gemfibrozil
tab 600 mg
1 เม็ด 1.00
3. Gemfibrozil
tab 900 mg
1 เม็ด 4.00
12.3 กลุ่มยา Third-and Fourth-generation fluoroquinolones
1. Gemifloxacin mesylate
tab 320 mg
1 เม็ด 179.29
12
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง