Search

ผลการค้นหา D จำนวน 99 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Dasatinib
tab 50 mg
1 เม็ด 1,540.80
2. Dasatinib
tab 70 mg
1 เม็ด 2,070.83
3. Dasatinib
tab 20 mg
1 เม็ด 707.23
4. Dasatinib
tab 100 mg
1 เม็ด 2,958.33
5. Decitabine
sterile pwdr 50 mg/vial
1 ไวแอล 28,432.72
6. Docetaxel
sterile sol 20 mg
1 ไวแอล 1,050.00
7. Docetaxel
sterile sol 80 mg
1 ไวแอล 3,998.59
8. Docetaxel
sterile sol 120 mg
1 ไวแอล 5,599.66
9. Doxorubicin hydrochloride
sterile sol 10 mg/5 ml
1 ไวแอล 101.00
10. Doxorubicin hydrochloride
sterile sol 50 mg/25 ml
1 ไวแอล 321.00
11. Doxorubicin hydrochloride
sterile pwdr 10 mg
1 ไวแอล 101.00
12. Doxorubicin hydrochloride
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 321.00
13. Doxorubicin hydrochloride in a pegylated liposomal formulation
sterile susp 20 mg
1 ไวแอล 12,412.00
4.1 กลุ่มยา Anticoagulants ชนิดรับประทาน
1. Dabigatran
cap 75 mg
1 แคปซูล 50.56
2. Dabigatran
cap 110 mg
1 แคปซูล 50.56
3. Dabigatran
cap 150 mg
1 แคปซูล 50.56
6.2 กลุ่มยา Blood glucose lowering drugs, exclude insulins สูตรยาเดี่ยว
1. Dapagliflozin
tab 5 mg
1 เม็ด 22.47
2. Dapagliflozin
tab 10 mg
1 เม็ด 44.94
8.1 กลุ่มยา Drugs for treatment of glaucoma
1. Dorzolamide hydrochloride
eye drop 20 mg/1 ml (5 ml)
1 ขวด 251.45
2. Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate
eye drop (20 mg +5 mg)/ml (5 ml)
1 ขวด 299.60
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง