Search

ผลการค้นหา B จำนวน 75 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Bevacizumab
sterile sol 100 mg/4 ml
1 ไวแอล 9,095.00
2. Bicalutamide
tab 50 mg
1 เม็ด 74.90
3. Bicalutamide
tab 150 mg
1 เม็ด 224.70
4. Bortezomib
sterile pwdr 3.5 mg
1 ไวแอล 53,500.00
5. Bortezomib
sterile pwdr 1 mg
1 ไวแอล 19,688.00
6.1 กลุ่มยา Insulins and analogues
1. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70%)
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 78.11
2. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70%)
sterile susp 100 iu/1 ml (10 ml)
1 ไวแอล 125.00
3. Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 50% + Isophane insulin 50%)
sterile susp 100 iu/1 ml (3 ml)
1 หลอด 114.00
7.1 กลุ่มยา Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs สูตรยาเดี่ยว
1. Bisoprolol
tab 2.5 mg
1 เม็ด 2.72
2. Bisoprolol
tab 5 mg
1 เม็ด 3.15
3. Bisoprolol
tab 10 mg
1 เม็ด 2.72
7.2 กลุ่มยา Beta-Adrenoceptor Blocking Drugs สูตรยาผสม
1. Bisoprolol + Amlodipine besilate
tab 5 mg + 5 mg
1 เม็ด 4.16
2. Bisoprolol + Amlodipine besilate
tab 5 mg +10 mg
1 เม็ด 4.66
3. Bisoprolol + Hydrochlorothiazide
tab 2.5 mg + 6.25 mg
1 เม็ด 2.90
4. Bisoprolol + Hydrochlorothiazide
tab 5 mg + 6.25 mg
1 เม็ด 3.33
5. Bisoprolol + Hydrochlorothiazide
tab 10 mg + 6.25 mg
1 เม็ด 2.90
8.1 กลุ่มยา Drugs for treatment of glaucoma
1. Bimatoprost
eye drop 0.3 mg/ml (3 ml)
1 ขวด 85.01
2. Bimatoprost
eye drop 0.1 mg/ml (3 ml)
1 ขวด 175.00
3. Bimatoprost + Timolol
eye drop (0.3 mg+5 mg)/1 ml (0.4 ml)
1 หลอด 16.00
4. Bimatoprost + Timolol
eye drop (0.3 mg+5 mg)/1 ml (3 ml)
1 ขวด 227.01
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง