Search

ผลการค้นหา จำนวน 1475 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 40 mg/2 ml
1 ไวแอล 1,177.00
2. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 100 mg/5 ml
1 ไวแอล 2,934.50
3. Irinotecan hydrochloride
sterile sol 300 mg/15 ml
1 ไวแอล 8,803.50
4. Lapatinib ditosylate
tab 250 mg
1 เม็ด 261.25
5. Lenalidomide
cap 5 mg
42 แคปซูล 126,393.75
6. Lenalidomide
cap 10 mg
42 แคปซูล 126,393.75
7. Lenalidomide
cap 15 mg
42 แคปซูล 126,393.75
8. Lenalidomide
cap 25 mg
42 แคปซูล 126,393.75
9. Letrozole
tab 2.5 mg
1 เม็ด 29.60
10. Nilotinib hydrochloride
cap 200 mg
56 แคปซูล 41,623.00
11. Nilotinib hydrochloride
cap 150 mg
1 แคปซูล 743.27
12. Oxaliplatin
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 1,500.00
13. Oxaliplatin
sterile pwdr 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
14. Oxaliplatin
sterile pwdr 150 mg
1 ไวแอล 3,632.51
15. Oxaliplatin
sterile sol 50 mg
1 ไวแอล 1,600.00
16. Oxaliplatin
sterile sol 100 mg
1 ไวแอล 2,132.51
17. Oxaliplatin
sterile sol 150 mg
1 ไวแอล 3,732.51
18. Oxaliplatin
sterile sol 200 mg
1 ไวแอล 4,265.02
19. Paclitaxel
sterile sol 30 mg
1 ไวแอล 360.59
20. Paclitaxel
sterile sol 100 mg
1 ไวแอล 1,193.50
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง