Search

ผลการค้นหา จำนวน 1475 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Doxorubicin hydrochloride in a pegylated liposomal formulation
sterile susp 20 mg
1 ไวแอล 12,412.00
2. Enzalutamide
cap 40 mg
1 แคปซูล 1,031.79
3. Eribulin mesilate
sterile sol 1 mg/2 ml
1 ไวแอล 10,646.50
4. Erlotinib hydrochloride
tab 100 mg
1 เม็ด 499.33
5. Erlotinib hydrochloride
tab 150 mg
1 เม็ด 588.50
6. Everolimus
tab 2.5 mg
1 เม็ด 469.10
7. Everolimus
tab 5 mg
1 เม็ด 3,320.40
8. Everolimus
tab 10 mg
1 เม็ด 4,743.50
9. Exemestane
tab 25 mg
1 เม็ด 101.12
10. Fludarabine phosphate
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 4,574.25
11. Flutamide
tab 250 mg
1 เม็ด 27.00
12. Fulvestrant
sterile sol 250 mg/5 ml
1 pre-filled syringe 13,562.82
13. Gefitinib
tab 250 mg
1 เม็ด 599.98
14. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 200 mg
1 ไวแอล 535.00
15. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 1 g
1 ไวแอล 1,605.00
16. Gemcitabine hydrochloride
sterile pwdr 1.4 g
1 ไวแอล 2,247.00
17. Gemcitabine hydrochloride
sterile sol 200 mg
1 ไวแอล 535.00
18. Gemcitabine hydrochloride
sterile sol 1 g
1 ไวแอล 1,605.00
19. Imatinib mesilate
tab 100 mg
1 เม็ด 455.39
20. Imatinib mesilate
tab 400 mg
1 เม็ด 1,821.57
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง