Search

ผลการค้นหา จำนวน 1475 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
3. กลุ่มยา Anti-neoplastic drugs
1. Bortezomib
sterile pwdr 3.5 mg
1 ไวแอล 53,500.00
2. Bortezomib
sterile pwdr 1 mg
1 ไวแอล 19,688.00
3. Capecitabine
tab 150 mg
1 เม็ด 32.76
4. Capecitabine
tab 500 mg
1 เม็ด 82.03
5. Carfilzomib
sterile pwdr 60 mg
1 ไวแอล 38,211.84
6. Cetuximab
sterile sol 100 mg/20 ml
1 ไวแอล 9,700.00
7. Crizotinib
cap 200 mg
1 แคปซูล 2,764.17
8. Crizotinib
cap 250 mg
1 แคปซูล 2,764.17
9. Dasatinib
tab 50 mg
1 เม็ด 1,540.80
10. Dasatinib
tab 70 mg
1 เม็ด 2,070.83
11. Dasatinib
tab 20 mg
1 เม็ด 707.23
12. Dasatinib
tab 100 mg
1 เม็ด 2,958.33
13. Decitabine
sterile pwdr 50 mg/vial
1 ไวแอล 28,432.72
14. Docetaxel
sterile sol 20 mg
1 ไวแอล 1,050.00
15. Docetaxel
sterile sol 80 mg
1 ไวแอล 3,998.59
16. Docetaxel
sterile sol 120 mg
1 ไวแอล 5,599.66
17. Doxorubicin hydrochloride
sterile sol 10 mg/5 ml
1 ไวแอล 101.00
18. Doxorubicin hydrochloride
sterile sol 50 mg/25 ml
1 ไวแอล 321.00
19. Doxorubicin hydrochloride
sterile pwdr 10 mg
1 ไวแอล 101.00
20. Doxorubicin hydrochloride
sterile pwdr 50 mg
1 ไวแอล 321.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง