Search

ผลการค้นหา จำนวน 1475 รายการ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2558 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง หมายเหตุ
กลุ่มนี้เป็นรายการยาที่ประกาศราคากลางยาไว้ตั้งแต่ปี 2553 และอยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางยาให้เป็นปัจจุบัน
1. Urea
cream 10% (20 g)
1 47.08
2. Urea
cream 10% (500 g)
1 595.99
3. Vincristine sulfate
sterile sol 1 mg/ml (1 ml)
1 140.17
4. Vitamin B1
sterile sol 100 mg/ml (1 ml)
1 2.14
5. Vitamin K1 (Phytomenadione)
sterile sol 1 mg/0.5 ml (0.5 ml)
1 10.52
6. Vitamin K1 (Phytomenadione)
sterile sol 10 mg/ml (1 ml)
1 13.05
7. Water for injection
irrigating solution (1000 ml)
1 29.11
8. Water for injection
sterile sol (10 ml)
1 4.11
9. Water for injection
sterile sol (100 ml)
1 16.05
10. Water for injection
sterile sol (1000 ml)
1 29.11
11. Water for injection
sterile sol (5 ml)
1 3.81
12. Water for injection
sterile sol (50 ml)
1 10.60
13. Zidovudine (AZT)
cap 100 mg
100 486.85
14. Zidovudine (AZT)
cap 300 mg
100 1,370.67
15. Zidovudine (AZT)
oral sol 10 mg/ml (60 ml)
1 50.29
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 100 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 200 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
Acetazolamide 2 tab 250 mg 300 164.00
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง