ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้  ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาด จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) จำนวน 227 รายการ

ดังปรากฏตามที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564) จำนวน 161 รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน 10 รายการ ดังต่อไปนี้

1. Chloramphenicol sodium succinate sterile pwdr 1 g

2. Chlorpromazine hydrochloride tab 25 mg

3. Chlorpromazine hydrochloride tab 50 mg

4. Chlorpromazine hydrochloride tab 100 mg

5. Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) tab 50 mcg

6. Paracetamol (Acetaminophen) tab 500 mg

7. Probenecid tab 500 mg

8. Vitamin B1 (Thiamine) sterile sol 100 mg/ml (1 ml)

9. Warfarin sodium tab 1 mg

10. Warfarin sodium tab 2 mg

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 151 รายการ ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยา ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

ไฟล์แนบ

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา  เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยมีรายการยาดังต่อไปนี้

1. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (50 ml)

2. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (100 ml)

3. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 5% (200 ml)

4. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (25 ml)

5. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (50 ml)

6. Human normal immunoglobulin (IVIG) sterile sol 10% (100 ml)

7. Benzylpenicillin (penicillin G sodium) sterile pwdr 5 MU/vial

ไฟล์แนบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว กองนโยบายแห่งชาติด้านยาจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยมีรายการยาดังต่อไปนี้

1. Thioridazine hydrochloride tablet 10 mg

2. Thioridazine hydrochloride tablet 25 mg

3. Thioridazine hydrochloride tablet 50 mg

4. Thioridazine hydrochloride tablet 100 mg

ไฟล์แนบ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยา Quinine sulfate tab 300 mg ตามมติอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ไฟล์แนบ