เกี่ยวกับเรา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ 
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา 
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม 
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา