รายการยาขาดแคลน

นิยามสถานะยาในปัจจุบัน
1. แก้ไขเสร็จแล้ว (Resolved) คือ ปริมาณ Supply เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณการผลิต/นำเข้า
2. ยังขาดแคลน (Currently in shortage) คือ ปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาทั้งประเทศและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายได้
3. ยกเลิกการผลิต/นำเข้า (Discontinuation) คือ บริษัทแจ้งยกเลิกการผลิตหรือนำเข้า

ลำดับ ชื่อตัวยา/รูปแบบ สถานะยาปัจจุบัน / ข้อมูลเพิ่มเติม ยาพร้อมจำหน่าย/ระยะเวลาที่
คาดว่ากลับมาจำหน่ายได้
ปัญหาที่พบ การดำเนินการของ อย. ข้อมูลล่าสุดวันที่