Search

ผลการค้นหา ทั้งหมด จำนวน 0 รายการ

● ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. - ประกาศ ณ วันที่ - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ - (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว) หมายเหตุ
(1) = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา
(2) = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม
(3) = รายการยาที่อย่รูะหว่างปรับปรุงราคากลางยา

● ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. - ประกาศ ณ วันที่ - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ - (ราคากลางยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่ไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ชื่อยา ชื่อการค้า เลขที่ทะเบียนยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ วันยืนราคา (วัน) ครบกำหนดวันยืนราคา ราคาต่อหน่วย ราคาต่อขนาดบรรจุ ไฟล์แนบ TMT Code หมายเหตุ
- ไม่พบข้อมูล -