บัญชียาแผนปัจจุบัน (บัญชียาแผนปัจจุบัน)

Search

download บัญชียาหลักแห่งชาติ 2565

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565 (16 มิ.ย. 2565) 

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (28 ม.ค. 2565) 

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (31 พ.ค. 2564) 

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (11 ม.ค. 2564) 

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (28 ก.ย. 2563) 

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_current?p=บัญชียาแผนปัจจุบัน&name=บัญชียาแผนปัจจุบัน
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_p?p=บัญชียาแผนปัจจุบัน&name=ปรัชญา หลักการ เกณฑ์ และคำชี้แจง พ.ศ. 2565&type=0

เภสัชตำรับโรงพยาบาล


http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/original_file/แนวทางกำกับการใช้ยาบัญชี จ(2).zip
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_v?p=บัญชียาแผนปัจจุบัน&name=หลักฐานเชิงประจักษ์&type=0