บัญชียาสมุนไพร (บัญชียาสมุนไพร)

Search

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_current?p=บัญชียาสมุนไพร&name=บัญชียาสมุนไพร&page=1
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_p?p=บัญชียาสมุนไพร&name=ปรัชญา หลักการ&type=1
http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/original_file/คู่มือการผลิตเภสัชตำรับโรงพยาบาลสมุนไพร.pdf
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/drugs_v?p=บัญชียาสมุนไพร&name=หลักฐานเชิงประจักษ์&type=1