ข้อมูลยาข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
 • ผลการค้นหา
 • M
 • จำนวน
 • 1,826
 • รายการ
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 1076/44
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MILK OF MAGNESIA
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 357/45
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MAG - MAG (MILK OF MAGNESIA)
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : เค.บี. จำกัด, บริษัทเภสัชกรรม
  เลขทะเบียนยา : 1A 289/46
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MM MILK OF MAGNESIA SUSPENSION
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 195/51
 • ชื่อยาสามัญ : magnesium hydroxide 
  ชื่อทางการค้า : MM MILK OF MAGNESIA SUSPENSION CHERRY
  รูปแบบ : oral suspension
  ความแรง : 1.2 gm/15 ml
  ผู้รับอนุญาต : ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด, บริษัท
  เลขทะเบียนยา : 1A 196/51