ข้อมูลยาข้อมูลสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

Search
  • ผลการค้นหา
  • B
  • จำนวน
  • 1,124
  • รายการ

ชื่อสารสำคัญ : povidone-iodine
ชื่อทางการค้า : BETADINE GARGLE
รูปแบบ : cleansing preparation
ความแรง : 7 gm/100 ml
ผู้รับอนุญาต : ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 50/60


ชื่อสารสำคัญ : triamcinolone
ชื่อทางการค้า : BACERA ORAL PASTE
รูปแบบ : oral paste
ความแรง : 0.1%w/w
ผู้รับอนุญาต : อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด , บริษัท
เลขทะเบียน : 1A 137/59


ชื่อสารสำคัญ : cetalkonium chloride+choline salicylate
ชื่อทางการค้า : BONJELA
รูปแบบ : gel
ความแรง : (8.7 G+0.01 G)/100 G
ผู้รับอนุญาต : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
เลขทะเบียน : 2C 67/42


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL FORMULA A
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (145.35 MG+100 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 73/44


ชื่อสารสำคัญ : aluminium hydroxide+magnesium hydroxide
ชื่อทางการค้า : BRYGEL - NS
รูปแบบ : oral suspension
ความแรง : (145.35 MG+100 MG)/5 ML
ผู้รับอนุญาต : ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียน : 2A 153/44