รายละเอียดข้อมูลยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา

ข้อมูลทะเบียนตำรับยา ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2562

ชื่อสามัญทางยา :
dexamethasone
รหัสยา 24 หลัก :
-
ชื่อการค้า (ไทย) :
เดกซ่าเมทาโซน เม็ด
รหัสกลุ่มยา ATC :
H02AB020000
รหัสยามาตรฐาน (TMT) :
-

ชื่อการค้า (อังกฤษ) :
DEXAMETHASONE TABLETS
เลขทะเบียน :
1A 80/31
รูปแบบยาจัดกลุ่ม :
tablet
รูปแบบตามทะเบียน :
COMPRESSED TABLET
ความแรงของยา :
0.5 mg

ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ :
ประเทศผู้ผลิต :
ชื่อผู้รับอนุญาต :
ที. แมน ฟาร์มา จำกัด, บริษัท
บัญชียา :
ราคากลางยา (ไม่รวม VAT)
ชื่อยา รูปแบบยา ขนาดบรรจุ ราคากลาง
Dexamethasone sterile sol (as sodium phosphate or acetate) 4 mg/ml (1 ml) 1 5.35
Dexamethasone sterile sol (as sodium phosphate or acetate) 5 mg/ml (1 ml) 1 5.68
Dexamethasone tab 0.5 mg 1000 120.91

ปรับปรุงล่าสุดถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559